302335Heat Transfer
การถ่ายเทความร้อน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 302232 และ 302234 หรือ
302234
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์11:00-11:50EN 510ENC988216W     
  พุธ10:00-11:50EN 510ENC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.กุลยา กนกจารุวิจิตร
รศ.ดร.ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์
สำรองให้:1 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 3
2 : 60365239 : นางสาวสุธิดา พรหมทอง ชั้นปี 5
3 : 60363884 : นางสาวยุภาภรณ์ ทองชาวนา ชั้นปี 5
4 : 60365253 : นายสุนทร ทับทิมไทย ชั้นปี 5
5 : 60361743 : นายทีปกร สุริยะคำวงศ์ ชั้นปี 5
6 : 60361347 : นายณัฐนนท์ คำจันดา ชั้นปี 5
7 : 60360357 : นายกัลยกร นาแหลม ชั้นปี 5
8 : 60361002 : นายชัยชาญ มณฑา ชั้นปี 5
9 : 60361163 : นายณัฏฐนันท์ พุฒซ้อน ชั้นปี 5
10 : 60365239 : นางสาวสุธิดา พรหมทอง ชั้นปี 5
11 : 60364911 : นางสาวสมฤทัย บ่อคำ ชั้นปี 5
12 : 60361729 : นายทิพาพร ทองโพธิ์ ชั้นปี 5
13 : 60361194 : นางสาวณัฏฐิกา อ้นภู ชั้นปี 5
14 : 60365895 : นายอุกฤษฏ์ ดลราษี ชั้นปี 5
15 : 59365223 : นายวีรเดช แก้วนุช ชั้นปี 8
16 : 60363662 : นายภาคิน เพ็ชร์ประเสริฐ ชั้นปี 5
17 : 60363136 : นายพชรพฤก เทวาประสาทพร ชั้นปี 5
18 : 60363488 : นายพุฒิเมธ เพียรธรรม ชั้นปี 6
19 : 60363792 : นายเมธาวี ลอยหา ชั้นปี 5
20 : 60362368 : นางสาวนภาลัย คำอ่อน ชั้นปี 5
21 : 60365567 : นางสาวอนันตญา น้อยนวล ชั้นปี 5
22 : 60365741 : นางสาวอรยา นิ่มอ่อน ชั้นปี 5
23 : 60361934 : นายธนากรณ์ พุ่มฉัตร ชั้นปี 5
24 : 60360746 : นายจีรายุ แก้วเกิด ชั้นปี 6
25 : 60365291 : นายสุบรรณ คำโสภา ชั้นปี 5
26 : 59365032 : นายวัชรศักด์ ไชยศรีย์ ชั้นปี 8
73-58-15
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร CE ห้อง โถง CE.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)