303429Illumination Engineering
วิศวกรรมการส่องสว่าง
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://www.ecpe.nu.ac.th/niphat/303429.htm
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:50EN 512ENC20200W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 61360455 : นางสาวเกศินี ณรงค์ศิริรักษ์ ชั้นปี 4
2 : 61360813 : นายเจตพล หม่องผัน ชั้นปี 4
3 : 61360936 : นายชยุตพงศ์ แช่มเล็ก ชั้นปี 4
4 : 61361025 : นายชานน เชื้อแหว้น ชั้นปี 4
5 : 61361131 : นายไชยวัฒน์ ทองดำ ชั้นปี 4
6 : 61361469 : นายณัฐวัฒน์ พันธุ์รัตน์ ชั้นปี 4
7 : 61361650 : นายทองสุข สินธพเรืองกุล ชั้นปี 4
8 : 61361711 : นายธงไชย สุขไชย ชั้นปี 4
9 : 61362886 : นายพรรคพล บุญเรือง ชั้นปี 5
10 : 61363166 : นายภาคภูมิ ยองเพชร ชั้นปี 4
11 : 61363548 : นายวรปรัชญ์ ตาคำ ชั้นปี 4
12 : 61363722 : นายวาทิต บุญนิธิ ชั้นปี 4
13 : 61363906 : นายเวทิศ ชากำนัน ชั้นปี 5
14 : 61364194 : นางสาวศุภษร สนแก้ว ชั้นปี 4
15 : 61360639 : นางสาวจันทิมันต์ เป็นต้น ชั้นปี 4
16 : 61361292 : นางสาวณัฐฐินันท์ วงศ์หล้า ชั้นปี 6
17 : 61363463 : นางสาวริญญารัศมิ์ ศรีประสม ชั้นปี 4
18 : 61363760 : นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว ชั้นปี 4
19 : 61363852 : นายวิศรุต พาชัย ชั้นปี 4
20 : 61363876 : นายวีรพล คำดิษฐ ชั้นปี 6
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 13 ส.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)