304315Reinforced Concrete Design
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 304212 หรือ
304212
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-11:50CE 511CEC50428W     
  อังคาร13:00-15:50EN 514ENL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 4 (50-5-45)
2 : 11307010055:วิศวกรรมโยธา ปี 4 ขึ้นไป (30-2-28)
3 : 60360944 : นางสาวชลมาศ วงศ์มณี ชั้นปี 6 (1-0-1)
4 : 60363402 : นางสาวพิมพ์ผกา หล้านามวงค์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
5 : 59365773 : นายสิรภัทร กิติธะนะ ชั้นปี 6 (1-0-1)
6 : 59360136 : นายกฤตภาส ไชยบุตร ชั้นปี 6 (1-1-0)
7 : 60363471 : นายพีรพัฒน์ กาญจนเพชร ชั้นปี 5 (1-1-0)
8 : 60363150 : นายพชรพล สมัครเขตรการ ชั้นปี 5 (1-1-0)
9 : 60362696 : นายปฐมพร สุกัลทะ ชั้นปี 5 (1-1-0)
10 : 60363440 : นายพิสิษฐ์ สีแดง ชั้นปี 5 (1-1-0)
11 : 60360586 : นางสาวคุณัญญา เกื้อกูลส่ง ชั้นปี 5 (1-1-0)
12 : 60360296 : นางสาวกัญญาพัชร เจียงแจ่มจิต ชั้นปี 5 (1-0-1)
13 : 60360111 : นางสาวกรกด คำสุวรรณ ชั้นปี 5 (1-1-0)
14 : 60364393 : นางสาววิภาภรณ์ จันทร์แสน ชั้นปี 6 (1-0-1)
15 : 60360975 : นางสาวชลันดา เชี่ยวชาญ ชั้นปี 5 (1-1-0)
16 : 60362856 : นางสาวปวริศา พิมสาร ชั้นปี 5 (1-1-0)
17 : 60360456 : นายกีรติ แดงดี ชั้นปี 5 (1-1-0)
18 : 60364546 : นายศรากร มณีนิล ชั้นปี 5 (1-1-0)
19 : 60360739 : นายจีรศักดิ์ จอมธรรม ชั้นปี 5 (1-1-0)
20 : 60360708 : นายจิรานุวัฒน์ ถิ่นทิพย์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
21 : 60362399 : นายนฤเบศ บุญมาก ชั้นปี 5 (1-1-0)
22 : 60363013 : นายพงศกร เขียวกาศ ชั้นปี 5 (1-1-0)
23 : 60365840 : นายอานันท์ คำภา ชั้นปี 5 (1-1-0)
24 : 60360890 : นางสาวชนากานต์ ดำมะนิลศรี ชั้นปี 5 (1-1-0)
25 : 60363563 : นางสาวภัทธิยา บุญเกตุ ชั้นปี 5 (1-1-0)
26 : 60362658 : นายเบญจรงณ์ หล่อหลอม ชั้นปี 5 (1-1-0)
27 : 59366626 : นายศรณ์ไกรวิชญ์ สิงห์ทอง ชั้นปี 5 (1-1-0)
28 : 60364966 : นางสาวสโรชา สุดแสง ชั้นปี 5 (1-0-1)
29 : 60364034 : นางสาวรัตนาวดี ปัญญาคม ชั้นปี 5 (1-0-1)
30 : 60365017 : นางสาววีรดา มิ่งเชื้อ ชั้นปี 6 (1-0-1)
31 : 60365413 : นางสาวสุรางคนางค์ สายใจ ชั้นปี 5 (1-0-1)
32 : 60363891 : นางสาวเยาวภา สีทอง ชั้นปี 6 (1-1-0)
33 : 60361767 : นายธเดช สุจริตกุล ชั้นปี 5 (1-1-0)
34 : 60362801 : นายปริญญา อภิปัญญาวงศ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
35 : 59361966 : นายธนกร นิลพร ชั้นปี 5 (1-1-0)
36 : 58360397 : นายตรีพจน์ บรรเทา ชั้นปี 7 (1-1-0)
37 : 58362438 : นางสาวธีราพร จันทร์รักษ์ ชั้นปี 6 (1-1-0)
38 : 59364790 : นางสาววรรณภา โจระสา ชั้นปี 5 (1-1-0)
39 : 58360090 : นายกิติชัย หน่อท้าว ชั้นปี 7 (1-1-0)
40 : 58360854 : นายศิคริณทร์ ตรีจักร์ ชั้นปี 7 (1-0-1)
42 : 60364829 : นายศุภากร ปัญญาประชุม ชั้นปี 5 (1-1-0)
43 : 60365604 : นางสาวอนิสา โคสอน ชั้นปี 5 (1-1-0)
44 : 58360090 : นายกิติชัย หน่อท้าว ชั้นปี 7 (1-0-1)
46 : 60361767 : นายธเดช สุจริตกุล ชั้นปี 5 (1-0-1)
47 : 60362801 : นายปริญญา อภิปัญญาวงศ์ ชั้นปี 5 (1-0-1)
48 : 59361966 : นายธนกร นิลพร ชั้นปี 5 (1-0-1)
49 : 58360397 : นายตรีพจน์ บรรเทา ชั้นปี 7 (1-0-1)
50 : 58360854 : นายศิคริณทร์ ตรีจักร์ ชั้นปี 7 (1-0-1)
51 : 57360916 : นายเอกพล ตั้งศรีวงศ์ ชั้นปี 8 (1-0-1)
53 : 59366626 : นายศรณ์ไกรวิชญ์ สิงห์ทอง ชั้นปี 5 (1-0-1)
54 : 60364690 : นางสาวศิริรัตน์ แก้วกำแพง ชั้นปี 5 (1-1-0)
55 : 58360625 : นายปยุต พูญทัศน์ ชั้นปี 7 (1-1-0)
56 : 60361767 : นายธเดช สุจริตกุล ชั้นปี 5 (1-0-1)
58 : 58360144 : นายกฤตณัฏฐ์ ธนรัชต์พรเจริญ ชั้นปี 8 (1-1-0)
59 : 60360869 : นายชนสิทธิ์ หาญลิพงศ์ ชั้นปี 5 (1-0-1)
หมายเหตุ: สำหรบนิสิตตกแผนการเรียน

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)