301340Manufacturing Processes
กรรมวิธีการผลิต
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 256101 และ 261102 หรือ
309200 หรือ
256101 และ 261102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-11:50EN 212ENC1561488W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
สำรองให้:1 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 3
2 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 3
3 : 61311594 : นางสาวณัฐธยาน์ แย้มกลิ่น ชั้นปี 4
4 : 61361865 : นายธนภัทร กองสังข์ ชั้นปี 6
5 : 61364521 : นางสาวสุกัญญา พลอยรักษ์ ชั้นปี 4
6 : 61361582 : นางสาวดาริกา ชุมพล ชั้นปี 6
7 : 60361088 : นายเชษฐา เจิมขวัญ ชั้นปี 6
8 : 60362115 : นายธัญพิสิษฐ์ นพกาศ ชั้นปี 6
9 : 60362474 : นายนันทวัฒน์ อัตถาพรม ชั้นปี 7
10 : 60363488 : นายพุฒิเมธ เพียรธรรม ชั้นปี 6
11 : 59365223 : นายวีรเดช แก้วนุช ชั้นปี 8
12 : 60362573 : นายบัณฑิต บุญประสพ ชั้นปี 6
13 : 60360524 : นายไกรวิชญ์ ทองแตง ชั้นปี 5
14 : 60360425 : นายกิตติพล แก้วกำเนิด ชั้นปี 7
15 : 60363716 : นายภูธเนศ อนุพรม ชั้นปี 7
16 : 60360289 : นางสาวกัญจนพร ขุนชาวนา ชั้นปี 5
17 : 61362213 : นางสาวนภสร สมณา ชั้นปี 6
18 : 60360388 : นายกิตติ ประพันธ์ ชั้นปี 5
19 : 62361987 : นายณวรรธน์ เวชชศาสตร์ ชั้นปี 5
20 : 60363983 : นายรัฐธนาวิศว์ จันทร์แย้มธรา ชั้นปี 5
21 : 61363791 : นางสาววิมลณัฐ ไข่พรมราช ชั้นปี 6
22 : 59366503 : นายอรรถพล วงศ์อุบล ชั้นปี 8
23 : 60363792 : นายเมธาวี ลอยหา ชั้นปี 5
97-95-2
37-34-3
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)