301341Manufacturing Process Laboratory
การปฏิบัติการทางกรรมวิธีการผลิต
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 256101 และ 261102 หรือ
256101 และ 261102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:50Shop IEIEL77752W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชา
สำรองให้:1 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 3
2 : 59362536 : นายนนทนันต์ นันทะชัย ชั้นปี 5
3 : 60363686 : นางสาวภาณุมาส ประชุม ชั้นปี 5
4 : 59364295 : นางสาวมริษา วราห์คำ ชั้นปี 5
5 : 60364973 : นางสาวสโรชา สมเจริญสิน ชั้นปี 6
6 : 59360488 : นายกุลธร รุ่งรัตน์ตระกุล ชั้นปี 5
7 : 60160674 : นางสาวชลธิชา ปัญญาคำ ชั้นปี 5
8 : 59363342 : นายปิยวัฒน์ ผดุงแสง ชั้นปี 8
9 : 60360289 : นางสาวกัญจนพร ขุนชาวนา ชั้นปี 5
10 : 60360074 : นางสาวกมลวรรณ จิระโต ชั้นปี 5
11 : 60360685 : นายจิรวัฒน์ นันทเรืองศรี ชั้นปี 5
12 : 60360524 : นายไกรวิชญ์ ทองแตง ชั้นปี 5
66-64-2
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 210.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)