001221Information Science for Study and Research
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3auWhEJ0a-UsuIG4wRaB17w7Jo14Lg_2jVY_CDxgTdCTg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=38a6660d-312a-415c-801d-7a62191cf076&tenantId=bf1eb3f8-19d2-409d-b0c5-4e80c943fd52
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์08:00-09:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC36030654W     
  พุธ10:00-11:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม
นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
ดร.ศศิธร ติณะมาศ
ดร.ศิริวรรณ วิชัย
นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย
นางมนตรา เอมห้อง
นายสมัทรชา เนียมเรือง
นายธนวุฒิ พูลเขตนคร
นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น
นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์กวาง
นางจิราภรณ์ ไทยโกษา
นางสาวจิราภา เกิดไผ่ล้อม
นางสาวปัทมา บุระมาน
นางสาวรัชวรรณ นัดสันเทียะ
นางสาวศรีสมบูรณ์ ผุยปุ้ย
นางลำแพน นาคท่าโพ
นายเกดิษฐ เกิดโภคา
นายชัยพร คำเจริญคุณ
นายนะรัตร์ คงสวัสดิ์
ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
นายสุเมธ ขวัญเมือง
หมายเหตุ: เฉพาะทันตะ,พยาบาล,แพทย์,แพทย์แผนไทยประยุกต์

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)