001276Energy and Technology Around Us
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC3823793W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ผศ.ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์
รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร
นายณัฐพงษ์ ไผทฉันท์


สำรองให้:1 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 1
2 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1
3 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
4 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 1
5 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
6 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
7 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 1
8 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 1
9 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 1
10 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 1
11 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1
12 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
13 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1
14 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1
15 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 1
16 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 1
17 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 1
18 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 1
19 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 1
20 : 11317120061:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1
21 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 1
22 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 1
23 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 1
24 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 1
25 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1
26 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1
28 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 1
29 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 1
30 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1
31 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1
33 : 11308070063:กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)-(4 ปี) ชั้นปี 1
34 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2
35 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 2
36 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
37 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 2
38 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2
39 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2
40 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2
41 : 11313010161:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) - 6 ปี ชั้นปี 2
42 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 2
43 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
44 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2
45 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2
46 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2
47 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2
48 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2
49 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2
50 : 11317120061:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2
51 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2
52 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 2
53 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 2
54 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2
55 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2
56 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
57 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 2
58 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 2
59 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2
60 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 2
61 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 2
62 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 2
63 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 2
64 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
65 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 2
66 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 2
67 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 2
68 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 2
69 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2
70 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2
71 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1
72 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2
73 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1
74 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1
75 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 1
76 : 60345088 : นางสาววริศรา เด็ดขาด ชั้นปี 5
77 : 61347043 : นางสาวศุภรัตน์ วงษ์วิรัตน์ ชั้นปี 5
78 : 61343731 : นางสาวนัฐธกมล ไกรกิจราษฎร์ ชั้นปี 4
79 : 61240764 : นางสาวณรรธนศร แจ่มสน ชั้นปี 2
80 : 61240146 : นางสาวกรวีร์ ทองกุล ชั้นปี 4
81 : 61342789 : นายธนกฤต เชื้อจีน ชั้นปี 2
82 : 61343380 : นายธีรศักดิ์ ข่ายเงิน ชั้นปี 4
83 : 61711196 : นายภูวนาท นุชสวาท ชั้นปี 5
84 : 61710250 : นางสาวจุฑามาศ เรือนมูล ชั้นปี 4
85 : 60364027 : นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์ ชั้นปี 3
86 : 61710250 : นางสาวจุฑามาศ เรือนมูล ชั้นปี 4
87 : 61661071 : นางสาวนันท์ชญาณ์ พลพิรพัฒน์ ชั้นปี 4
88 : 61661286 : นางสาวปิยนิดา พุทธเนตร ชั้นปี 5
89 : 61240887 : นายณัฐพงษ์ ทุมมี ชั้นปี 4
90 : 61521597 : นางสาววิธยาภรณ์ ทนันชยานนท์ ชั้นปี 4
91 : 55363964 : นายทศพร แสงแก้ว ชั้นปี 8
92 : 60261449 : นางสาวนันทนา ม่วงเพชร ชั้นปี 5
93 : 61343649 : นางสาวนริศรา ปรีชาการ ชั้นปี 4
94 : 61361155 : นางสาวญาณิศา กลั่นเรือง ชั้นปี 4
95 : 61361292 : นางสาวณัฐฐินันท์ วงศ์หล้า ชั้นปี 6
96 : 61362558 : นางสาวปนัสดา ลำพา ชั้นปี 4
97 : 62264707 : นางสาววริศรา จันทวงษ์ ชั้นปี 4
98 : 62263199 : นายประภาวัฒน์ คงหัต ชั้นปี 4
99 : 62349251 : นายอดุลย์วิทย์ พนัสจุฑาบูลย์ ชั้นปี 5
180-0-180
138-0-138
112-0-112
114-0-114
139-0-139
64-0-64
70-0-70
85-0-85
85-0-85
67-0-67
120-0-120
145-0-145
174-0-174
262-0-262
77-0-77
114-0-114
109-0-109
120-0-120
72-0-72
109-0-109
80-0-80
52-0-52
42-0-42
71-0-71
30-0-30
60-0-60
30-0-30
30-0-30
60-0-60
60-0-60
40-0-40
18-0-18
26-1-25
25-5-20
64-6-58
36-24-12
25-2-23
40-0-40
15-0-15
195-39-156
39-10-29
50-0-50
51-0-51
94-3-91
88-3-85
59-8-51
20-0-20
71-16-55
53-11-42
24-0-24
7-0-7
13-0-13
5-0-5
194-17-177
88-11-77
139-22-117
104-25-79
85-38-47
113-18-95
82-17-65
49-6-43
18-4-14
47-1-46
50-18-32
106-24-82
100-20-80
58-3-55
53-3-50
35-0-35
50-4-46
120-0-120
109-0-109
50-0-50
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4203.
18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4202.
18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4201.
18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4103.
18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4102.
18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4101.
18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4204.
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4203.

26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4202.

26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4201.

26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4103.

26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4102.

26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4101.

26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4204.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)