001276Energy and Technology Around Us
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://classroom.google.com/c/NTcyNTE1OTIwOTE4?cjc=evgrxwe
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC3823793W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ผศ.ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์
รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร
นายณัฐพงษ์ ไผทฉันท์


สำรองให้:1 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 1 (180-0-180)
2 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1 (138-0-138)
3 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (112-0-112)
4 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 1 (114-0-114)
5 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (139-0-139)
6 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (64-0-64)
7 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 1 (70-0-70)
8 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 1 (85-0-85)
9 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 1 (85-0-85)
10 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 1 (67-0-67)
11 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-0-120)
12 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (145-0-145)
13 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (174-0-174)
14 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (262-0-262)
15 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 1 (77-0-77)
16 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 1 (114-0-114)
17 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 1 (109-0-109)
18 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 1 (120-0-120)
19 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 1 (72-0-72)
20 : 11317120061:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 (109-0-109)
21 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 1 (80-0-80)
22 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 1 (52-0-52)
23 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 1 (42-0-42)
24 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 1 (71-0-71)
25 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
26 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
28 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
29 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
30 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
31 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
33 : 11308070063:กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)-(4 ปี) ชั้นปี 1 (40-0-40)
34 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2 (18-0-18)
35 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 2 (26-1-25)
36 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (25-5-20)
37 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 2 (64-6-58)
38 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2 (36-24-12)
39 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2 (25-2-23)
40 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2 (40-0-40)
41 : 11313010161:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) - 6 ปี ชั้นปี 2 (15-0-15)
42 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 2 (195-39-156)
43 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (39-10-29)
44 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2 (50-0-50)
45 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2 (51-0-51)
46 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2 (94-3-91)
47 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2 (88-3-85)
48 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2 (59-8-51)
49 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2 (20-0-20)
50 : 11317120061:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 (71-16-55)
51 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2 (53-11-42)
52 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 2 (24-0-24)
53 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 2 (7-0-7)
54 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2 (13-0-13)
55 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2 (5-0-5)
56 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 (194-17-177)
57 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 2 (88-11-77)
58 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 2 (139-22-117)
59 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2 (104-25-79)
60 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 2 (85-38-47)
61 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 2 (113-18-95)
62 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 2 (82-17-65)
63 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 2 (49-6-43)
64 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 2 (18-4-14)
65 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 2 (47-1-46)
66 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 2 (50-18-32)
67 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 2 (106-24-82)
68 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 2 (100-20-80)
69 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2 (58-3-55)
70 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2 (53-3-50)
71 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1 (35-0-35)
72 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2 (50-4-46)
73 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-0-120)
74 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 (109-0-109)
75 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 1 (50-0-50)
76 : 60345088 : นางสาววริศรา เด็ดขาด ชั้นปี 5 (1-1-0)
77 : 61347043 : นางสาวศุภรัตน์ วงษ์วิรัตน์ ชั้นปี 5 (1-0-1)
78 : 61343731 : นางสาวนัฐธกมล ไกรกิจราษฎร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
79 : 61240764 : นางสาวณรรธนศร แจ่มสน ชั้นปี 2 (1-0-1)
80 : 61240146 : นางสาวกรวีร์ ทองกุล ชั้นปี 4 (1-1-0)
81 : 61342789 : นายธนกฤต เชื้อจีน ชั้นปี 2 (1-1-0)
82 : 61343380 : นายธีรศักดิ์ ข่ายเงิน ชั้นปี 4 (1-1-0)
83 : 61711196 : นายภูวนาท นุชสวาท ชั้นปี 5 (1-1-0)
84 : 61710250 : นางสาวจุฑามาศ เรือนมูล ชั้นปี 4 (1-1-0)
85 : 60364027 : นางสาวรัตนาภรณ์ พิทักษ์ ชั้นปี 3 (1-0-1)
86 : 61710250 : นางสาวจุฑามาศ เรือนมูล ชั้นปี 4 (1-0-1)
87 : 61661071 : นางสาวนันท์ชญาณ์ พลพิรพัฒน์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
88 : 61661286 : นางสาวปิยนิดา พุทธเนตร ชั้นปี 5 (1-1-0)
89 : 61240887 : นายณัฐพงษ์ ทุมมี ชั้นปี 4 (1-1-0)
90 : 61521597 : นางสาววิธยาภรณ์ ทนันชยานนท์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
91 : 55363964 : นายทศพร แสงแก้ว ชั้นปี 8 (1-1-0)
92 : 60261449 : นางสาวนันทนา ม่วงเพชร ชั้นปี 5 (1-1-0)
93 : 61343649 : นางสาวนริศรา ปรีชาการ ชั้นปี 4 (1-1-0)
94 : 61361155 : นางสาวญาณิศา กลั่นเรือง ชั้นปี 4 (1-1-0)
95 : 61361292 : นางสาวณัฐฐินันท์ วงศ์หล้า ชั้นปี 5 (1-1-0)
96 : 61362558 : นางสาวปนัสดา ลำพา ชั้นปี 4 (1-1-0)
97 : 62264707 : นางสาววริศรา จันทวงษ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
98 : 62263199 : นายประภาวัฒน์ คงหัต ชั้นปี 4 (1-1-0)
99 : 62349251 : นายอดุลย์วิทย์ พนัสจุฑาบูลย์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4203.
18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4202.
18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4201.
18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4103.
18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4102.
18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4101.
18 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4204.
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4203.

26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4202.

26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4201.

26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4103.

26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4102.

26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4101.

26 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4204.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)