001276Energy and Technology Around Us
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://classroom.google.com/c/NDI5OTUzNTAwMDcw?cjc=w3duqxx
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC4064060W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ผศ.ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์
รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร
นายณัฐพงษ์ ไผทฉันท์
สำรองให้:1 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 1 (0-0-0)
2 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1 (0-0-0)
3 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1 (1-1-0)
4 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 1 (0-0-0)
5 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 (5-5-0)
6 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1 (12-12-0)
7 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 1 (3-3-0)
8 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1 (1-1-0)
9 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1 (3-3-0)
10 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1 (1-1-0)
11 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (0-0-0)
12 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1 (1-1-0)
13 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
14 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1 (9-9-0)
15 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
16 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
17 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (0-0-0)
20 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (1-1-0)
21 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (2-2-0)
22 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (0-0-0)
23 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 1 (0-0-0)
24 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (0-0-0)
25 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (10-10-0)
26 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (2-2-0)
27 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (1-0-1)
28 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
29 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (26-26-0)
31 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (25-25-0)
32 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1 (10-10-0)
33 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1 (13-13-0)
34 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 (16-16-0)
35 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1 (34-34-0)
36 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 1 (21-21-0)
37 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (13-13-0)
38 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (13-13-0)
39 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (0-0-0)
40 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (3-3-0)
41 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (2-2-0)
42 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (3-3-0)
43 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (4-4-0)
44 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (5-5-0)
45 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (0-0-0)
47 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (0-0-0)
48 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 (17-17-0)
49 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2 (0-0-0)
50 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 2 (1-1-0)
51 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (0-0-0)
52 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (1-1-0)
53 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 2 (0-0-0)
54 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (1-1-0)
55 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (0-0-0)
56 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 2 (0-0-0)
57 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 2 (3-3-0)
58 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 2 (13-13-0)
59 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (4-4-0)
60 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (4-4-0)
61 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (13-13-0)
62 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (0-0-0)
63 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 (22-22-0)
64 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
65 : 11313010161:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) - 6 ปี ชั้นปี 2 (0-0-0)
66 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 2 (8-8-0)
67 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 2 (0-0-0)
68 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 2 (6-6-0)
69 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 2 (2-2-0)
70 : 11311060057:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ควบ วท.ม. (ชีวเคมี) - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 2 (0-0-0)
71 : 11311040057:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 2 (4-4-0)
72 : 11308220060:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)- (5 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
73 : 11308180060:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (5 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
74 : 11308250060:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (5 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
75 : 11308260060:กศ.บ. (เคมี)- (5 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
76 : 11308270060:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (5 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
77 : 11308290060:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (5 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
78 : 11308280060:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (5 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
79 : 11308300057:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (5 ปี) ชั้นปี 2 (10-10-0)
80 : 11308070061:ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ชั้นปี 2 (0-0-0)
81 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2 (6-6-0)
82 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2 (0-0-0)
83 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 3 (0-0-0)
84 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3 (32-32-0)
85 : 11303122059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 2 : WiL) ชั้นปี 2 (0-0-0)
86 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1 (2-2-0)
87 : 61660524 : นางสาวชนนิกานต์ สมานเขตกิจ ชั้นปี 4 (1-1-0)
88 : 61661095 : นางสาวนันทิยา พันธ์งาม ชั้นปี 4 (1-1-0)
89 : 61662375 : นางสาวอภิญญา สุริยะคำ ชั้นปี 4 (1-1-0)
90 : 61660548 : นางสาวชนนิกานต์ วงศ์ฉายา ชั้นปี 4 (1-1-0)
91 : 61661156 : นายปฏิพล กันทะมา ชั้นปี 4 (1-1-0)
92 : 61660210 : นางสาวกุลธิดา จันทร์เส็ง ชั้นปี 4 (1-1-0)
93 : 61662450 : นางสาวอาภาภัทร รุ่งเรืองกลกิจ ชั้นปี 4 (1-1-0)
94 : 61660401 : นางสาวจีรดา ปราบพลา ชั้นปี 4 (1-1-0)
95 : 61660463 : นางสาวฉัตรสุดา เกาไสยานนท์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
96 : 61660920 : นายธนพัต ธนวิจิตร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
97 : 61662610 : นายศุภวิชญ์ แก้วอุไร ชั้นปี 4 (1-1-0)
98 : 61660104 : นางสาวกรณิศ อ่อนนุ่ม ชั้นปี 4 (1-1-0)
99 : 61660319 : นางสาวจิดาภา คุ้มชาติ ชั้นปี 4 (1-1-0)
100 : 61660487 : นางสาวฉันทพร เทพทิพย์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
101 : 61660647 : นางสาวญาณิศา เวียงมูล ชั้นปี 4 (1-1-0)
102 : 61660951 : นางสาวธนารีย์ วังธิยอง ชั้นปี 4 (1-1-0)
103 : 61661323 : นายพชร ลิ้มบรรเจิด ชั้นปี 4 (1-1-0)
104 : 61347043 : นางสาวศุภรัตน์ วงษ์วิรัตน์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร NU ห้อง ห้องสอบ Online.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)