001276Energy and Technology Around Us
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://classroom.google.com/c/NTcyNTE1OTIwOTE4?cjc=evgrxwe
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC62060911W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ผศ.ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์
รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร
นายณัฐพงษ์ ไผทฉันท์
สำรองให้:1 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 1
2 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1
3 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
4 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 1
5 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
6 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
7 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 1
8 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 1
9 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 1
10 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 1
11 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1
12 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
13 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1
14 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1
15 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1
16 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 1
17 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 1
18 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 1
19 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 1
20 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 1
21 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1
22 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 1
23 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 1
24 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 1
25 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 1
26 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 1
27 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1
28 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1
29 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 1
30 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 1
31 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1
32 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1
33 : 11308070063:กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)-(4 ปี) ชั้นปี 1
34 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2
35 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 2
36 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
37 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 2
38 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2
39 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2
40 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2
41 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2
42 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 2
43 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2
44 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2
45 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2
46 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
47 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2
48 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2
49 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2
50 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2
51 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2
52 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2
53 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2
54 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2
55 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 2
56 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 2
57 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2
58 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2
59 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
60 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 2
61 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 2
62 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2
63 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 2
64 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 2
65 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 2
66 : 11308250062:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (4 ปี) ชั้นปี 2
67 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 2
68 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
69 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 2
70 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 2
71 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 2
72 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 2
73 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 3
74 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 2
75 : 60662475 : นางสาวสุธาธิณี เผือกจีน ชั้นปี 6
76 : 61710632 : นายธนาธิป ยาวิลาศ ชั้นปี 5
77 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1
78 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1
79 : 63192641 : นางสาวลดามณี แสนเมือง ชั้นปี 3
80 : 62264974 : นางสาวศศิมาภรณ์ เทียนมงคล ชั้นปี 4
81 : 62261751 : นายณัฐดนย์ ปุ้ยพันธวงศ์ ชั้นปี 4
82 : 62261690 : นายณัฐชนน ศรีบุญ ชั้นปี 4
83 : 62265100 : นายศิวพงษ์ พงษ์เซียงซา ชั้นปี 4
84 : 62263656 : นางสาวพลอยบุญ บุญพลอย ชั้นปี 4
85 : 62260471 : นางสาวเกศินี คงศรี ชั้นปี 4
86 : 62261775 : นางสาวณัฐธิดา ศรีภิรมย์ ชั้นปี 4
87 : 63266076 : นายไชยพศ จันทร์แสงสุก ชั้นปี 3
100-31-69
60-24-36
100-4-96
100-36-64
100-24-76
50-6-44
60-2-58
80-7-73
80-7-73
60-4-56
120-1-119
120-8-112
100-22-78
40-3-37
80-7-73
40-3-37
60-6-54
60-4-56
60-10-50
40-4-36
60-2-58
40-4-36
30-0-30
10-0-10
25-5-20
15-3-12
60-0-60
60-22-38
30-8-22
30-1-29
60-2-58
60-0-60
60-0-60
21-0-21
26-0-26
57-7-50
70-8-62
45-3-42
57-0-57
48-10-38
52-0-52
92-2-90
56-0-56
57-2-55
25-3-22
79-23-56
71-1-70
44-0-44
103-5-98
85-15-70
76-6-70
34-4-30
95-2-93
59-3-56
20-0-20
7-0-7
30-1-29
17-1-16
207-25-182
72-5-67
124-15-109
155-21-134
97-5-92
102-26-76
71-7-64
29-0-29
39-0-39
31-1-30
39-0-39
49-0-49
129-1-128
122-3-119
70-30-40
265-31-234
1-1-0
1-1-0
100-61-39
18-12-6
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)