001276Energy and Technology Around Us
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://classroom.google.com/c/NDI5OTU0NTExMjIx?cjc=ruh3vgb
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC4364342W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ผศ.ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์
รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร
นายณัฐพงษ์ ไผทฉันท์
สำรองให้:43 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 (2-2-0)
44 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2 (2-2-0)
45 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 2 (2-2-0)
46 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (2-2-0)
47 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (2-2-0)
48 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 2 (2-2-0)
49 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (2-2-0)
50 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (2-2-0)
51 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 2 (2-2-0)
52 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 2 (1-1-0)
53 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 2 (2-1-1)
54 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (2-2-0)
55 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (2-2-0)
56 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (2-2-0)
57 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (2-2-0)
58 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 (2-2-0)
59 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2 (48-48-0)
60 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 2 (0-0-0)
62 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 2 (0-0-0)
63 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 2 (2-2-0)
64 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 2 (2-2-0)
65 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 2 (1-1-0)
66 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2 (2-2-0)
67 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2 (2-2-0)
68 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 2 (2-2-0)
69 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2 (2-2-0)
70 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
71 : 11308250062:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
72 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (2-2-0)
73 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (1-1-0)
74 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (2-2-0)
75 : 11308070061:ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ชั้นปี 2 (2-2-0)
76 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 3 (9-8-1)
79 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 2 (3-3-0)
80 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3 (19-19-0)
81 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (1-1-0)
82 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 3 (5-5-0)
84 : 11303122059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 2 : WiL) ชั้นปี 2 (0-0-0)
86 : 56412524 : นางสาวปัณรส ธนะศรี ชั้นปี 9 (1-1-0)
88 : 61662436 : นางสาวออมทอง เทียนขาว ชั้นปี 5 (1-1-0)
89 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 4 (0-0-0)
90 : ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ทุกชั้นปี (220-220-0)
91 : 61364118 : นายศุภกฤต รีเรียง ชั้นปี 5 (1-1-0)
92 : 60362580 : นางสาวบัณฑิตา สุขสมบูรณ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
93 : 60360128 : นางสาวกรกนก ศิริรัตน์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
94 : 60361538 : นางสาวดาวเรือง ทนงค์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
95 : 60361323 : นางสาวณัฐธยา นุชลา ชั้นปี 6 (1-1-0)
96 : 60363617 : นางสาวภัทรภรณ์ ยิ่งยืน ชั้นปี 5 (1-1-0)
97 : 60363198 : นางสาวพรรัตน์ แก้วบริบัตร ชั้นปี 5 (1-1-0)
98 : 60363617 : นางสาวภัทรภรณ์ ยิ่งยืน ชั้นปี 5 (1-0-1)
99 : 60363921 : นางสาวรสสุคนธ์ สิงห์ธนะ ชั้นปี 5 (1-1-0)
100 : 62410630 : นายจักรพันธ์ เหล่าเขตกิจ ชั้นปี 4 (1-1-0)
101 : 62312842 : นางสาวนวพร พุทธน้อย ชั้นปี 3 (1-1-0)
102 : 62311418 : นางสาวชิษฐานันท์ จันตะสา ชั้นปี 4 (1-1-0)
103 : 62312422 : นางสาวธนัญญา ศรีแสง ชั้นปี 4 (1-1-0)
104 : 62316369 : นายเอกภวิษย์ มังคละ ชั้นปี 4 (1-1-0)
105 : 62316093 : นางสาวอริสรา พาอินทร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
106 : 62314020 : นางสาวภาสินี หาญแท้ ชั้นปี 4 (1-1-0)
107 : 62411347 : นางสาวณัฏฐนันท์ บุญมา ชั้นปี 4 (1-0-1)
108 : 62360799 : นางสาวกุลิสรา นุจัตุรัส ชั้นปี 4 (1-1-0)
109 : 62365800 : นางสาววิชิดา นพรัตน์สุดากุล ชั้นปี 4 (1-1-0)
110 : 62362304 : นางสาวณัฐมน โฮมเปือย ชั้นปี 4 (1-1-0)
111 : 62360157 : นางสาวปานวณี ทุ่งเจ็ด ชั้นปี 4 (1-1-0)
112 : 62311678 : นายณัฐกิตติ์ จิตนาธรรม ชั้นปี 4 (1-1-0)
113 : 62312736 : นายนนทิพัฒน์ พิบูลย์มณี ชั้นปี 4 (1-1-0)
114 : 62162218 : นายสหภาพ เสเปี้ย ชั้นปี 4 (1-1-0)
115 : 62160900 : นายฐิติกร จูงวงษ์สุข ชั้นปี 4 (1-1-0)
116 : 62211251 : นางสาวรุ่งรวีวรรณ์ ด้วงเฟื่อง ชั้นปี 4 (1-1-0)
117 : 62363981 : นางสาวปาริชาติ พุ่มทับทิม ชั้นปี 4 (1-1-0)
118 : 62361826 : นางสาวฐานวีร์ ชมภูมิ่ง ชั้นปี 4 (1-1-0)
119 : 62363943 : นางสาวปัทมา วะลาสิน ชั้นปี 4 (1-1-0)
120 : 62366968 : นายเสนีย์ เสวีวัลลภ ชั้นปี 4 (1-1-0)
121 : 62361390 : นายเฉลิมชัย บุญยปรารภชัย ชั้นปี 4 (1-1-0)
122 : 62367309 : นางสาวอโรชา สระกลาง ชั้นปี 4 (1-1-0)
123 : 62161280 : นายธนภูมิ โรจน์บุนส่งศรี ชั้นปี 4 (1-1-0)
124 : 62411835 : นายธเนศพล วงศ์ศิลา ชั้นปี 4 (1-1-0)
125 : 62365565 : นางสาวณัชชากัญญ์ จักปั่น ชั้นปี 4 (1-1-0)
126 : 62367422 : นางสาวอาทิตยา ชูผกา ชั้นปี 4 (1-1-0)
127 : 62365497 : นางสาวลินดา วงษ์จันทร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
128 : 62365121 : นางสาวมาริษา มาตรสิงห์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
129 : 63473887 : นางสาวสุพิชญา บุญศรี ชั้นปี 3 (1-1-0)
130 : 62266183 : นางสาวอิศริยา มีอ่อน ชั้นปี 4 (1-1-0)
131 : 62260266 : นางสาวกษฎาภรณ์ ก๋าคำ ชั้นปี 4 (1-1-0)
132 : 62260730 : นางสาวจิตติมา ปาทาน ชั้นปี 4 (1-1-0)
133 : 62260044 : นางสาวกนกพิชญ์ จิตอาษา ชั้นปี 4 (1-1-0)
134 : 62261560 : นางสาวณฐพร พิบูลสถิตรัตน์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
135 : 62265124 : นายศุภกร มั่นภักดี ชั้นปี 4 (1-1-0)
136 : 62265865 : นายอนุสิกข์ วิชิตไพรบูรณ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
137 : 62266183 : นางสาวอิศริยา มีอ่อน ชั้นปี 4 (1-0-1)
138 : 62260563 : นายคมสัน เจตตะพันธ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
139 : 62265315 : นายสามารถ ศรีกีรติการ ชั้นปี 4 (1-1-0)
140 : 62365510 : นายวงศกร สิงห์ทอง ชั้นปี 4 (1-1-0)
141 : 62364889 : นางสาวเอกสุรีย์รวิ พ่วงบุใหญ่ ชั้นปี 4 (1-1-0)
142 : 62662848 : นางสาวทิพย์อัปสร บูรณจารี ชั้นปี 4 (1-1-0)
143 : 62661599 : นางสาวพินทุณิชา รอดแก้ว ชั้นปี 4 (1-1-0)
144 : 62662091 : นายศรัณย์ โมลา ชั้นปี 4 (1-1-0)
145 : 62660462 : นายชลชาติ เเสนคำ ชั้นปี 4 (1-1-0)
146 : 62660172 : นางสาวกัญญาภัค หล่อเทียนชัย ชั้นปี 4 (1-1-0)
147 : 62360164 : นายพงศ์ชิต จันยอด ชั้นปี 4 (1-0-1)
148 : 62367682 : นายสิทธิชัย อยู่มา ชั้นปี 3 (1-1-0)
149 : 62312200 : นายธนกร รุจิกาญจนรัตน์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
150 : 62311012 : นายชญานนท์ ใจดี ชั้นปี 4 (1-1-0)
151 : 62312194 : นายเทิดเกียรติ เทียนเงิน ชั้นปี 4 (1-1-0)
152 : 60365291 : นายสุบรรณ คำโสภา ชั้นปี 5 (1-1-0)
153 : 60360357 : นายกัลยกร นาแหลม ชั้นปี 5 (1-1-0)
154 : 62265124 : นายศุภกร มั่นภักดี ชั้นปี 4 (1-0-1)
155 : 59711297 : นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง ผลพัฒนกุล ชั้นปี 5 (1-1-0)
156 : 59710436 : นายชาคริต ขำสังข์ ชั้นปี 6 (1-0-1)
157 : 61365351 : นายวรวัชร เถาะสุวรรณ ชั้นปี 5 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)