001276Energy and Technology Around Us
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC3603591W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ผศ.ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์
รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร
นายณัฐพงษ์ ไผทฉันท์

สำรองให้:1 : ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ทุกชั้นปี
2 : 61160598 : นายณฐนนท์ กิตติปรีชา ชั้นปี 5
3 : ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ชั้นปี 3
4 : ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ชั้นปี 2
5 : ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ชั้นปี 1
6 : 62266503 : นายกฤตธวัฒน์ ศิริพัฒน์พงศ์พร ชั้นปี 4
180-178-2
1-1-0
180-0-180
180-53-127
180-125-55
1-1-0
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2565 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร ปราบไตรจักร ห้อง ปราบไตรจักร 52.
6 ส.ค. 2565 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร ปราบไตรจักร ห้อง ปราบไตรจักร 62.
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2565 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร ปราบไตรจักร ห้อง ปราบไตรจักร 52.

8 ต.ค. 2565 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร ปราบไตรจักร ห้อง ปราบไตรจักร 62.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)