001225Life Privacy
ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรC2812810W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
ผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส
ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
ผศ.ดร.วุฒิชัย จริยา
นางสาวนภาพร พิทักษ์โสภณ
ผศ.ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ์
ดร.รัตน์สุดา(CLOSE) ยะป้อม

สำรองให้:1 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
2 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1 (135-0-135)
3 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (70-0-70)
4 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (112-0-112)
5 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (139-0-139)
6 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (64-0-64)
7 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 1 (70-0-70)
8 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 1 (85-0-85)
9 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 1 (85-0-85)
10 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 1 (67-0-67)
11 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (43-0-43)
12 : 11313010161:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) - 6 ปี ชั้นปี 1 (17-0-17)
13 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-0-120)
14 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (145-0-145)
16 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1 (74-0-74)
17 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (174-0-174)
18 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 1 (185-0-185)
19 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (65-0-65)
20 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (210-0-210)
21 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (47-0-47)
22 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (47-0-47)
23 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (48-0-48)
24 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (262-0-262)
25 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 1 (77-0-77)
26 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 1 (114-0-114)
27 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 1 (109-0-109)
28 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 1 (120-0-120)
29 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 1 (72-0-72)
30 : 11317120061:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 (109-0-109)
31 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 1 (80-0-80)
32 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 1 (52-0-52)
33 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 1 (42-0-42)
34 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 1 (71-0-71)
35 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (224-0-224)
36 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1 (75-0-75)
37 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1 (140-58-82)
38 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 (140-0-140)
39 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1 (110-0-110)
40 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 1 (108-0-108)
41 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (100-0-100)
42 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
44 : 11308250062:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
45 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
46 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
47 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (70-69-1)
48 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
49 : 11308070063:กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)-(4 ปี) ชั้นปี 1 (40-0-40)
50 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (37-0-37)
51 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (33-32-1)
52 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (42-0-42)
53 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (54-0-54)
54 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-0-120)
55 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (140-0-140)
56 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (60-0-60)
57 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (62-0-62)
58 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (62-0-62)
59 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (33-0-33)
60 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-0-60)
61 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 2 (6-6-0)
62 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 (1-1-0)
63 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 2 (0-0-0)
64 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 2 (6-6-0)
65 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (2-2-0)
66 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (0-0-0)
67 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 (2-2-0)
68 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (11-11-0)
69 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (7-7-0)
70 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (2-2-0)
71 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 (8-7-1)
72 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2 (0-0-0)
73 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2 (4-4-0)
74 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2 (5-5-0)
75 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 2 (8-8-0)
77 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 2 (6-6-0)
78 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 2 (3-3-0)
79 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 2 (0-0-0)
80 : 11311060057:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ควบ วท.ม. (ชีวเคมี) - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 2 (0-0-0)
81 : 11311040057:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 2 (2-2-0)
82 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 2 (0-0-0)
83 : 11308260060:กศ.บ. (เคมี)- (5 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
84 : 11308300057:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (5 ปี) ชั้นปี 2 (16-16-0)
85 : 11308070061:ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ชั้นปี 2 (0-0-0)
87 : 11314050055:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
88 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 2 (6-6-0)
89 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (0-0-0)
90 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (33-0-33)
91 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 (109-0-109)
92 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 1 (50-0-50)
93 : 11303122059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 2 : WiL) ชั้นปี 2 (0-0-0)
94 : 61161397 : นางสาวพรชนก สายจันเจียม ชั้นปี 4 (1-1-0)
95 : 61162561 : นางสาวอารียา ยกยิ่ง ชั้นปี 5 (1-1-0)
96 : 61160543 : นางสาวญาณิศา งีสันเทียะ ชั้นปี 4 (1-1-0)
97 : 61162189 : นางสาวสารินี สมมิตร ชั้นปี 4 (1-1-0)
98 : 61161861 : นางสาววรัญญา บ้านพรวน ชั้นปี 4 (1-1-0)
99 : 61161816 : นางสาววรรณนิภา บุญดุฉาว ชั้นปี 2 (1-1-0)
100 : 61413113 : นางสาวรุ้งพราย หงษ์ขาวปูน ชั้นปี 5 (1-1-0)
101 : 61411201 : นางสาวณัฐกมล นำทรัพย์รุ่งโรจน์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
102 : 61410952 : นายชัชวาลย์ เอี่ยมสำอางค์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
103 : 61410488 : นางสาวจิดาภา นาคภู่ ชั้นปี 5 (1-1-0)
104 : 61411287 : นางสาวณัฐฐินันท์ ดวงใจ ชั้นปี 5 (1-1-0)
105 : 61413960 : นางสาวสุพิชญา รักษาพันธ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
106 : 61413106 : นางสาวรุ่งนภา พาหล ชั้นปี 5 (1-1-0)
107 : 61414110 : นายอดิศร กันภัย ชั้นปี 5 (1-1-0)
108 : 61413274 : นายวรวิช คำบุญ ชั้นปี 5 (1-1-0)
109 : 61412406 : นายปิติภูมิ พุ่มไม้ ชั้นปี 5 (1-1-0)
110 : 61411577 : นายธนวัฒน์ ทองคำขาว ชั้นปี 5 (1-1-0)
111 : 61412451 : นายพงศธร ไชยวงศ์ญาติ ชั้นปี 5 (1-1-0)
112 : 61411188 : นายณัฏฐชัย ฝ้ายเทศ ชั้นปี 5 (1-1-0)
113 : 61410976 : นายชัยมงคล ไชยศรี ชั้นปี 5 (1-1-0)
114 : 61410341 : นายคณิติน ทองเงิน ชั้นปี 5 (1-1-0)
115 : 61412772 : นายภัคพงษ์ อุประ ชั้นปี 5 (1-1-0)
116 : 61410679 : นายชญานนท์ เสือโต ชั้นปี 5 (1-1-0)
117 : 61413137 : นายรุจิภาส ประดิษฐจา ชั้นปี 5 (1-1-0)
118 : 61521061 : นางสาวปภัสสร วิเชียรโรจน์ ชั้นปี 2 (1-0-1)
119 : 61521092 : นางสาวปัญฑารีย์ เงินดี ชั้นปี 4 (1-0-1)
120 : 61520170 : นางสาวกันธิมา กันอ่อง ชั้นปี 4 (1-1-0)
121 : ทุกชั้นปี (3-3-0)
สอบกลางภาค: 17 ส.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2206.
17 ส.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2107.
17 ส.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2106.
17 ส.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2105.
17 ส.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2104.
17 ส.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2207.
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2206.

26 ต.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2107.

26 ต.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2106.

26 ต.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2105.

26 ต.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2104.

26 ต.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร QS ห้อง QS 2207.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)