001225Life Privacy
ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรC3453450W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
ผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส
ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
ผศ.ดร.วุฒิชัย จริยา
ผศ.ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ์
สำรองให้:1 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 1
2 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1
3 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1
4 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1
5 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
6 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1
7 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
8 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 1
9 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
10 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
11 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 1
12 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 1
13 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 1
14 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1
15 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1
16 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1
17 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1
18 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1
19 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
20 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1
21 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 1
22 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1
23 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1
24 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1
25 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
26 : 11313010161:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) - 6 ปี ชั้นปี 1
27 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1
28 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1
29 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1
30 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1
31 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1
32 : 11308250062:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (4 ปี) ชั้นปี 1
33 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 1
34 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 1
35 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1
36 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1
37 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1
38 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
39 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1
40 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1
41 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1
42 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1
43 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 2
44 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 2
45 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
46 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2
47 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2
48 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2
49 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2
50 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2
51 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2
52 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2
53 : 11317120061:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2
54 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2
55 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 2
56 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 2
57 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2
58 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2
59 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
60 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 2
61 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 2
62 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2
63 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 2
64 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 2
65 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2
66 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2
67 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 2
68 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
69 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1
70 : 60345088 : นางสาววริศรา เด็ดขาด ชั้นปี 5
71 : 61361223 : นายณภัทร จินเดหวา ชั้นปี 4
72 : 61472431 : นางสาวรัตน์ระวีวรรณ แสนแก้ว ชั้นปี 4
73 : 61470147 : นางสาวกัญจนา ดวงจันทร์ ชั้นปี 4
74 : 61473261 : นางสาวอชิรญาณ์ มั่นทองอินทร์ ชั้นปี 4
180-7-173
157-0-157
87-4-83
135-0-135
70-14-56
135-13-122
112-6-106
114-7-107
139-9-130
64-0-64
70-0-70
85-8-77
85-5-80
150-7-143
130-5-125
140-1-139
135-6-129
91-1-90
75-8-67
91-0-91
90-5-85
86-3-83
65-8-57
70-0-70
43-0-43
17-0-17
105-18-87
70-8-62
262-52-210
30-8-22
60-4-56
30-0-30
30-0-30
30-0-30
60-3-57
60-0-60
37-6-31
22-0-22
42-3-39
54-8-46
120-14-106
140-5-135
50-0-50
195-15-180
39-3-36
50-13-37
37-3-34
51-0-51
94-0-94
88-0-88
59-0-59
20-0-20
71-0-71
53-2-51
24-0-24
7-0-7
13-0-13
5-0-5
194-0-194
88-0-88
139-9-130
104-3-101
85-0-85
82-0-82
58-9-49
53-2-51
43-0-43
135-32-103
135-3-132
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบปลายภาค: 30 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร NU ห้อง ห้องสอบ Online.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)