001225Life Privacy
ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรC3453450W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
ผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส
ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
ผศ.ดร.วุฒิชัย จริยา
ผศ.ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ์
สำรองให้:1 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 1 (180-7-173)
2 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1 (157-0-157)
3 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1 (87-4-83)
4 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1 (135-0-135)
5 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (70-14-56)
6 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1 (135-13-122)
7 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (112-6-106)
8 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 1 (114-7-107)
9 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (139-9-130)
10 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (64-0-64)
11 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 1 (70-0-70)
12 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 1 (85-8-77)
13 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 1 (85-5-80)
14 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 (150-7-143)
15 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1 (130-5-125)
16 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1 (140-1-139)
17 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1 (135-6-129)
18 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1 (91-1-90)
19 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (75-8-67)
20 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1 (91-0-91)
21 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 1 (90-5-85)
22 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 (86-3-83)
23 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1 (65-8-57)
24 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1 (70-0-70)
25 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (43-0-43)
26 : 11313010161:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) - 6 ปี ชั้นปี 1 (17-0-17)
27 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (105-18-87)
28 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (70-8-62)
29 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (262-52-210)
30 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-8-22)
31 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-4-56)
32 : 11308250062:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
33 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
34 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
35 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-3-57)
36 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
37 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (37-6-31)
38 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (22-0-22)
39 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (42-3-39)
40 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (54-8-46)
41 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-14-106)
42 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (140-5-135)
43 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 2 (50-0-50)
44 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 2 (195-15-180)
45 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (39-3-36)
46 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2 (50-13-37)
47 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2 (37-3-34)
48 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2 (51-0-51)
49 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2 (94-0-94)
50 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2 (88-0-88)
51 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2 (59-0-59)
52 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2 (20-0-20)
53 : 11317120061:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 (71-0-71)
54 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2 (53-2-51)
55 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 2 (24-0-24)
56 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 2 (7-0-7)
57 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2 (13-0-13)
58 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2 (5-0-5)
59 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 (194-0-194)
60 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 2 (88-0-88)
61 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 2 (139-9-130)
62 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2 (104-3-101)
63 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 2 (85-0-85)
64 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 2 (82-0-82)
65 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2 (58-9-49)
66 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2 (53-2-51)
67 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 2 (43-0-43)
68 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (135-32-103)
69 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1 (135-3-132)
70 : 60345088 : นางสาววริศรา เด็ดขาด ชั้นปี 5 (1-1-0)
71 : 61361223 : นายณภัทร จินเดหวา ชั้นปี 4 (1-1-0)
72 : 61472431 : นางสาวรัตน์ระวีวรรณ แสนแก้ว ชั้นปี 4 (1-1-0)
73 : 61470147 : นางสาวกัญจนา ดวงจันทร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
74 : 61473261 : นางสาวอชิรญาณ์ มั่นทองอินทร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)