300301Technopreneur
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-11:50EN 617ENC29024446W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50EN 207ENC      
  เสาร์10:00-11:50EN 617ENL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: นายอำพล เตโชวาณิชย์
นายภัคพงศ์ หอมเนียม
ผศ.ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล
ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
นายรัฐภูมิ วรานุสาสน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ
ผศ.ร.อ.หญิง ดร.วชิรา พันธุ์ไพโรจน์
ผศ.ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี
ดร.อุดมลักษณ์ ศรีชัวชม
ดร.พิมสหรา ยาคล้าย
ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม
ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์
นายภาณุพงศ์ สอนคม
ดร.ศลิษา วีรพันธุ์
ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
สำรองให้:1 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3 (67-61-6)
2 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3 (70-58-12)
3 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 3 (29-24-5)
4 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 (73-60-13)
5 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 3 (50-39-11)
6 : 62367729 : นายพงศภัค เตชะโส ชั้นปี 3 (1-1-0)
7 : 62360256 : นายนิธิวัชร์ นาคดี ชั้นปี 4 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)