300301Technopreneur
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-11:50EN 207ENC39636828W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50EN 617ENC      
  เสาร์10:00-11:50EN 617ENL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ
รศ.ดร.อุปถัมภ์ นาครักษ์
ดร.ศลิษา วีรพันธุ์
นายภาณุพงศ์ สอนคม
ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์
รศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
นายภัคพงศ์ หอมเนียม
นายอำพล เตโชวาณิชย์
ผศ.ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล
ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ
ผศ.ร.อ.หญิง ดร.วชิรา พันธุ์ไพโรจน์
รศ.ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี
ดร.อุดมลักษณ์ ศรีชัวชม
ดร.พิมสหรา ยาคล้าย
ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3
2 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 3
3 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 3
4 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
5 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3
6 : 59312746 : นายกฤติเดช เพ็งที ชั้นปี 7
7 : 61362138 : นายนนทพัทธ์ พรสิริชัยมงคล ชั้นปี 5
8 : 61313796 : นายกอบวริทธิ์ สิงหเดช ชั้นปี 5
9 : 61312508 : นายนันทิพัฒน์ จันพฤกษ์ ชั้นปี 5
10 : 60362788 : นายปริญญา มาชาวป่า ชั้นปี 6
11 : 61364477 : นางสาวสินิชชากร ศรีษะแก้ว ชั้นปี 4
12 : 61360844 : นายเจษฏา แสงแผน ชั้นปี 5
13 : 61363999 : นายศักรินทร์ น่วมเจริญ ชั้นปี 6
14 : 62364438 : นายพิพัฒนพันธ์ มั่นธรรม ชั้นปี 4
15 : 61362206 : นางสาวนภากัณรวี สุขเจริญ ชั้นปี 6
16 : 61362015 : นายธรรพ์ณธร หมอนเขื่อน ชั้นปี 6
91-86-5
39-39-0
65-59-6
108-100-8
80-75-5
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)