303241Engineering Electronics
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 261102 หรือ
261102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-10:50EN 511ENC96915W     
  พฤหัสบดี13:00-13:50EN 511ENC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
สำรองให้:1 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2
2 : 61312508 : นายนันทิพัฒน์ จันพฤกษ์ ชั้นปี 5
3 : 61313796 : นายกอบวริทธิ์ สิงหเดช ชั้นปี 5
4 : 61363906 : นายเวทิศ ชากำนัน ชั้นปี 5
5 : 61365238 : นายยศกร หงษ์มณี ชั้นปี 5
6 : 61363647 : นายวราห์ วิสิทธิโชค ชั้นปี 5
7 : 61364897 : นายอภิชัย ใจเขียนดี ชั้นปี 4
8 : 61360042 : นายกนกพล สิงห์สวัสดิ์ ชั้นปี 6
9 : 61361292 : นางสาวณัฐฐินันท์ วงศ์หล้า ชั้นปี 6
10 : 61363326 : นางสาวมุฑิตา แก่นขาว ชั้นปี 6
11 : 61362558 : นางสาวปนัสดา ลำพา ชั้นปี 4
12 : 61363517 : นายวชิรวิทย์ รัชนาทเกรียงไกร ชั้นปี 6
13 : 61363517 : นายวชิรวิทย์ รัชนาทเกรียงไกร ชั้นปี 6
85-80-5
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)