305211Electrical Circuit for Computer Engineering
วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี17:00-19:00OnlineNUC71674W     
  พุธ16:00-19:00LAB 9Shop EEL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
สำรองให้:1 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
2 : 63362693 : นายธนิกกุล พรมศรี ชั้นปี 4
3 : 62366692 : นางสาวสุกัลร์ญา ทองใบ ชั้นปี 5
4 : 62364513 : นายพีรณัฐ โสภานะ ชั้นปี 5
5 : 62361192 : นางสาวจิราภรณ์ สุขคำภา ชั้นปี 5
6 : 62364186 : นายพรหมธาดา เนืองนันท์ ชั้นปี 3
7 : 63360316 : นางสาวกัญญาณัฐ เพชรประดับ ชั้นปี 4
8 : 63361191 : นายเฉลิมพล โพธิราแสง ชั้นปี 4
9 : 63362426 : นายธนกร วรรณจักร ชั้นปี 4
10 : 63363522 : นายบริพัฒน์ แสนแก้ว ชั้นปี 4
11 : 63367131 : นายสุริยกมล กาโร ชั้นปี 4
12 : 61360271 : นางสาวกันต์กนิษฐ์ แสงทอง ชั้นปี 5
13 : 61361117 : นายชูชัย อาคม ชั้นปี 5
14 : 61361421 : นายณัฐพล ผิวแดง ชั้นปี 6
15 : 61361735 : นายธนกร แสวงลาภ ชั้นปี 6
16 : 61362701 : นายปุณยวัจน์ ปรางเปรมปรี ชั้นปี 5
56-56-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)