208114Summarization
การสรุปความ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50QS 2106QSC21183W     
  ศุกร์08:00-09:50QS 2106QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
สำรองให้:1 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 3
2 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 3
3 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 3
4 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 3
5 : 11317120061:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 3
6 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 3
7 : 62264318 : นายเมธี วิเศษเขตร์การณ์ ชั้นปี 4
8 : 62263885 : นางสาวพิมพิศา พูลทอง ชั้นปี 4
9 : 60412759 : นายเอ็งเซียง คิม ชั้นปี 6
10 : 60260305 : นางสาวขนิษฐา ภู่โทสนธิ์ ชั้นปี 6
11 : 59261853 : นางสาวปวรปรัชญ์ เรืองวงษ์งาม ชั้นปี 6
16-6-10
16-5-11
16-0-16
16-0-16
16-2-14
16-2-14
1-0-1
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร HU 6 ห้อง HU 6110.
หมายเหตุ: วิชาโทปี3

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)