001254The King''s Philosophy for Living
ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aH4vtM9cqGLxDmVD58aEt8frpm2M_rrjyK5aDjEozr0Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1bae831-7189-4ce1-ab36-fa37c121bc12&tenantId=bf1eb3f8-19d2-409d-b0c5-4e80c943fd52
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-11:50ปราบไตรจักร 52ปราบไตรจักรC2992945W     
  พฤหัสบดี08:00-09:50ปราบไตรจักร 52ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.วิชาญ อมรากุล
รศ.ดร.สมบัติ(CLOSE) ชื่นชูกลิ่น
ผศ.ดร.สิริรัตน์(CLOSE)(CLOSE) แสนยงค์
ผศ.ดร.โอรส รักชาติ
ผศ.ดร.ภัทรภร ทัศพงษ์
ผศ.ดร.มหัทธนี ภิญโญ
นายวิสาข์(CLOSE) เจ่าสกุล
ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน
ดร.พงษ์พิทักษ์ สุคำ

สำรองให้:1 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1
2 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1
3 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1
4 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1
5 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1
6 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
7 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1
8 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
9 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1
10 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1
11 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1
12 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1
13 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1
14 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1
15 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1
16 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1
17 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
18 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1
19 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
20 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
21 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1
22 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1
23 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
24 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1
25 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1
26 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1
27 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1
28 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 1
29 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1
30 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 1
31 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1
32 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
33 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1
34 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1
35 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1
36 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1
37 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 2
38 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2
39 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 2
40 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
41 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 2
42 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2
43 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 2
44 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2
45 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2
46 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 2
47 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 2
48 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 2
49 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 2
50 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
51 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2
52 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2
53 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2
54 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2
55 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2
56 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
57 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2
58 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2
59 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2
60 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2
61 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 2
62 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2
63 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2
64 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2
65 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2
66 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2
67 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2
68 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2
69 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 2
70 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2
71 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2
72 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 2
73 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 2
74 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 2
75 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 2
76 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 2
77 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 2
78 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 2
79 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1
80 : 11303122059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 2 : WiL) ชั้นปี 1
81 : ทุกชั้นปี
82 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1
83 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1
84 : 62266459 : นายอินทรัตน์ พรมชาติ ชั้นปี 4
100-0-100
50-1-49
40-1-39
40-0-40
40-3-37
60-1-59
120-2-118
120-1-119
120-0-120
40-1-39
80-17-63
60-22-38
30-9-21
40-11-29
60-0-60
60-0-60
30-0-30
200-103-97
40-29-11
40-17-23
40-18-22
240-8-232
200-2-198
80-0-80
100-0-100
100-4-96
80-0-80
100-0-100
80-0-80
60-2-58
40-0-40
25-0-25
45-0-45
50-0-50
120-5-115
120-3-117
87-0-87
21-0-21
26-0-26
57-0-57
54-0-54
91-0-91
106-0-106
114-0-114
39-0-39
7-0-7
106-0-106
81-0-81
25-0-25
129-0-129
114-0-114
85-0-85
94-0-94
103-0-103
52-0-52
47-0-47
64-0-64
45-0-45
57-0-57
48-0-48
72-0-72
44-4-40
103-0-103
85-1-84
76-0-76
34-2-32
95-3-92
59-10-49
7-0-7
30-0-30
17-0-17
67-0-67
64-0-64
30-0-30
26-0-26
72-0-72
67-0-67
73-0-73
50-0-50
20-0-20
50-0-50
100-13-87
158-0-158
1-1-0
สอบกลางภาค: 23 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4211.
23 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4210.
23 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4109.
23 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4108.
23 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4107.
23 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4212.
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3203.

11 ต.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3202.

11 ต.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3201.

11 ต.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3101.

11 ต.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3204.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)