001351From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-11:50MD 235MDC2001991W     
  พฤหัสบดี08:00-09:50MD 235MDL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
รศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
นางสาวสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์
นายสมคิด คำแหง
รศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
ดร.ภาวัช วิจารัตน์
ศ.ดร.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
รองศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
นางสาวรวิวรรณ นาพิมพ์
นางลำแพน นาคท่าโพ
นางสาวปัทมา บุระมาน
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
สำรองให้:1 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1 (158-30-128)
2 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1 (50-13-37)
3 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 (40-1-39)
4 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1 (40-2-38)
5 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1 (40-4-36)
6 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
7 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-0-120)
8 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-2-118)
9 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-3-117)
10 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1 (40-3-37)
11 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (80-7-73)
12 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
13 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (30-3-27)
14 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (40-0-40)
15 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
16 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (60-0-60)
17 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
18 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (200-3-197)
19 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-2-38)
20 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (40-0-40)
21 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (40-1-39)
22 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (240-16-224)
23 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (200-3-197)
24 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1 (80-25-55)
25 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-30-70)
26 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-15-85)
27 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1 (80-1-79)
28 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 1 (100-18-82)
29 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (80-0-80)
30 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-11-49)
31 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (40-0-40)
32 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (25-1-24)
33 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (45-0-45)
34 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (50-0-50)
35 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-0-120)
36 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (120-4-116)
37 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 2 (87-0-87)
38 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2 (21-0-21)
39 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 2 (26-0-26)
40 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (57-0-57)
41 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 2 (54-0-54)
42 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (91-0-91)
43 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 2 (106-0-106)
44 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (114-0-114)
45 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (39-0-39)
46 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 2 (7-0-7)
47 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 2 (106-0-106)
48 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 2 (81-0-81)
49 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 2 (25-0-25)
50 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (129-0-129)
51 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (114-0-114)
52 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (85-0-85)
53 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 (94-0-94)
54 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (103-0-103)
55 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (52-0-52)
56 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (47-0-47)
57 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 (64-0-64)
58 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2 (45-0-45)
59 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2 (57-0-57)
60 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2 (48-0-48)
61 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 2 (72-0-72)
62 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2 (44-0-44)
63 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2 (103-0-103)
64 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2 (85-0-85)
65 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2 (76-0-76)
66 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2 (34-1-33)
67 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 (95-0-95)
68 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2 (59-0-59)
69 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 2 (7-0-7)
70 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2 (30-0-30)
71 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2 (17-0-17)
72 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (67-0-67)
73 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (64-0-64)
74 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (30-0-30)
75 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (26-0-26)
76 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (72-0-72)
77 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (67-0-67)
78 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (73-0-73)
79 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1 (50-0-50)
80 : 11303122059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 2 : WiL) ชั้นปี 1 (20-0-20)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)