001331Social Innovation
นวัตกรรมเพื่อสังคม
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรC2002000W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
ผศ.ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์
รศ.ดร.ภณ วชิระนิเวศ
ผศ.ดร.สมชาย มณีวรรณ์
ผศ.น.สพ.รองเดช ตั้งตระการพงษ์
ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
ผศ.ดร.วรเดช ณ กรม
นายฐิติพงศ์ เดชมัด
รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง
สำรองให้:1 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1 (80-6-74)
2 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1 (70-4-66)
3 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (50-2-48)
4 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (100-8-92)
5 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (100-3-97)
6 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (50-1-49)
7 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 1 (60-0-60)
8 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 1 (80-5-75)
9 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 1 (80-0-80)
10 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 1 (60-1-59)
11 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
12 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-0-120)
13 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-8-112)
14 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1 (40-3-37)
15 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (80-5-75)
17 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 1 (40-2-38)
18 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (40-3-37)
19 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-1-59)
20 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (60-4-56)
21 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (60-4-56)
22 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (60-3-57)
23 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
24 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (200-1-199)
25 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-1-39)
26 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (40-2-38)
27 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (40-3-37)
28 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (240-19-221)
29 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 1 (40-0-40)
30 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 1 (60-0-60)
31 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 1 (60-0-60)
32 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 1 (60-7-53)
33 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 1 (40-1-39)
34 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 (60-4-56)
35 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 1 (40-2-38)
36 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 1 (30-1-29)
37 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 1 (10-0-10)
38 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 1 (25-3-22)
39 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 1 (15-0-15)
40 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (200-2-198)
41 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1 (80-1-79)
42 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-12-88)
43 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-11-89)
44 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1 (80-9-71)
45 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 1 (100-11-89)
46 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (80-4-76)
47 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-1-59)
48 : 11308250062:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-4-26)
49 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
50 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-1-59)
51 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-1-59)
52 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-4-56)
53 : 11308070063:กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)-(4 ปี) ชั้นปี 1 (60-4-56)
54 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (40-1-39)
55 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (25-1-24)
56 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (45-2-43)
57 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (50-0-50)
58 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-8-112)
59 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (120-12-108)
60 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 2 (87-0-87)
61 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 2 (54-0-54)
62 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 2 (106-0-106)
63 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (129-1-128)
64 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (85-0-85)
65 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 (94-0-94)
66 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (103-0-103)
67 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (52-0-52)
68 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (47-0-47)
69 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 (64-0-64)
70 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2 (45-0-45)
71 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2 (57-0-57)
72 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2 (48-0-48)
73 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 2 (132-0-132)
74 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 2 (91-0-91)
75 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 2 (40-0-40)
76 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 2 (65-0-65)
77 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 2 (51-0-51)
78 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 2 (59-0-59)
80 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 2 (102-0-102)
81 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (30-0-30)
82 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (73-0-73)
83 : 11308070061:ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ชั้นปี 2 (37-0-37)
84 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 (113-0-113)
85 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1 (50-3-47)
86 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4 (70-0-70)
87 : 11303122059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 2 : WiL) ชั้นปี 2 (40-0-40)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)