001331Social Innovation
นวัตกรรมเพื่อสังคม
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรC2002000W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
ผศ.ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์
รศ.ดร.ภณ วชิระนิเวศ
ผศ.ดร.สมชาย มณีวรรณ์
ผศ.น.สพ.รองเดช ตั้งตระการพงษ์
ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
ผศ.ดร.วรเดช ณ กรม
รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง
สำรองให้:1 : 11303140064:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 1
2 : 11303030065:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1
3 : 11303160065:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1
4 : 11303110065:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
5 : 11303130064:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1
6 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1
7 : 11303180063:เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้นปี 1
8 : 11306010064:วท.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปี 1
10 : 11306021165:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1
11 : 11306141065:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
12 : 11306130065:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 1
13 : 11306090064:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 1
14 : 11306080065:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 1
15 : 11306110065:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 1
16 : 11306150064:วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์) ชั้นปี 1
17 : 11307080065:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - แผน 1 : แบบปกติ ชั้นปี 1
18 : 11307020065:วิศวกรรมอุตสาหการ - แผน 1 : แบบปกติ ชั้นปี 1
19 : 11307070065:วิศวกรรมวัสดุ - แผนสหกิจศึกษา ชั้นปี 1
20 : 11307090065:วิศวกรรมเคมี - แผน 1 : แบบปกติ ชั้นปี 1
21 : 11307060065:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1
22 : 11307050065:วิศวกรรมไฟฟ้า - แผน 1 : แบบปกติ ชั้นปี 1
23 : 11307050055:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4
24 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 1
25 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 3
26 : 11315020065:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1
27 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
29 : 11312010064:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 2
30 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
31 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 2
32 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 3
33 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 2
34 : 11311020065:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1
36 : 11311020165:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1
37 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 2
38 : 11314040064:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1
39 : 11314010064:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2
40 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2
41 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2
42 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 2
43 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
44 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2
45 : 11310070064:การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ ชั้นปี 2
46 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1
47 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2
48 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2
49 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2
50 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2
51 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2
52 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2
53 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2
54 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 2
55 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2
56 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2
57 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 2
58 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 2
59 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2
60 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 2
61 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 2
62 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 2
63 : 11318040064:บัญชี ชั้นปี 1
65 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
66 : 11318140063:นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ชั้นปี 1
67 : 11318140063:นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ชั้นปี 2
68 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1
70 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 1
71 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 1
72 : 11308250062:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (4 ปี) ชั้นปี 1
73 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1
74 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1
75 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1
76 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1
77 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
78 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1
79 : 11319010065:จิตวิทยา ชั้นปี 1
80 : 11319030065:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1
81 : 11323010063:โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ชั้นปี 1
83 : 11306041065:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
85 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2
86 : 11315030065:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1
87 : 11315050065:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1
88 : 11318130065:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
89 : 11319040065:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
90 : 11307100065:วิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1
91 : 11311020165:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1
92 : 64344445 : นายปริวัฒน์ ตั้งใจ ชั้นปี 2
100 : 11318130160:นิเทศศาสตรบัณฑิต -วิชาเอก สื่อสร้างสรรค์และการสื่อสาร ชั้นปี 2
101 : 11318130260:นิเทศศาสตรบัณฑิต -วิชาเอก การสื่อสารองค์กร ชั้นปี 2
102 : 65411597 : นายนวรัตน์ เครือก๋า ชั้นปี 1
77-1-76
60-0-60
50-0-50
40-0-40
45-0-45
100-0-100
40-0-40
80-0-80
100-0-100
50-0-50
60-0-60
60-0-60
80-3-77
80-0-80
30-1-29
40-0-40
80-0-80
50-0-50
50-2-48
80-1-79
80-2-78
96-0-96
60-1-59
59-0-59
60-0-60
65-1-64
130-8-122
120-30-90
104-8-96
104-1-103
84-0-84
60-0-60
30-0-30
87-0-87
60-6-54
59-11-48
60-7-53
33-1-32
199-10-189
79-5-74
60-3-57
56-0-56
240-6-234
35-0-35
58-0-58
54-1-53
68-0-68
39-1-38
105-3-102
44-8-36
4-0-4
11-0-11
35-0-35
37-0-37
124-18-106
142-0-142
79-12-67
78-3-75
73-1-72
100-10-90
205-0-205
40-0-40
47-0-47
60-0-60
30-0-30
30-5-25
30-1-29
60-2-58
60-0-60
60-2-58
100-0-100
100-0-100
100-0-100
50-4-46
120-3-117
120-1-119
80-5-75
35-1-34
50-0-50
45-0-45
200-7-193
300-3-297
50-0-50
35-0-35
1-0-1
100-0-100
100-0-100
1-1-0

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)