001212English Critical Reading for Effective Communication
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  85 จันทร์13:00-14:50QS 2208QSC62602W     
  ศุกร์17:00-18:50ติดต่อผู้สอนNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1
2 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1
3 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1
5 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 1
6 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1
7 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
8 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
9 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1
10 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1
11 : 62211268 : นางสาวรุจิราภา ปันแดง ชั้นปี 5
12 : 63348208 : นางสาวสิริกานต์ พรหมน้อย ชั้นปี 4
40-10-30
80-2-78
80-19-61
40-0-40
40-2-38
40-2-38
40-11-29
40-0-40
100-14-86
1-0-1
1-1-0
สอบกลางภาค: 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2106.

15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2107.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)