604520Advanced Operative Dentistry 1
ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง 1
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-09:00ไม่ระบุNUC202W    CLOSED 
  พฤหัสบดี09:00-12:00รพ.ทันตกรรมรพ.ทันตกรรมL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ทญ.ดร.มยุรัชฎ์ พิพัฒภาสกร
ทญ.ดร.พจมาลย์ โตเทียม
สำรองให้:1 : 12330232258:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมหัตถการ) - แผน ก แบบ ก 2 ชั้นปี 12-0-2
หมายเหตุ: คณะแจ้งปิดรายวิชา เนื่องจากไม่มีนิสิตลงทะเบียน

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด