205232Introduction to English Linguistics
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  06 อังคาร15:00-16:50HU 1103HU 1C40400W     
  ศุกร์16:00-16:50HU 5113HU 5C      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง
สำรองให้:1 : คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 3 (35-35-0)
2 : คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 6 (3-3-0)
3 : คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 5 (2-2-0)
สอบกลางภาค: 18 ส.ค. 2563 เวลา 11:30 - 13:30 อาคาร ปราบไตรจักร ห้อง ปราบไตรจักร 22.
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร ปราบไตรจักร ห้อง ปราบไตรจักร 13.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด