301100Basic Tool and Machine Workshops
การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพื้นฐาน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:50Shop IEIEL16414717W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: นายเกตุชนา บุญฤทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชา
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1 (107-98-9)
2 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (55-48-7)
3 : 64362234 : นางสาวณัฐริกา ธงชัย ชั้นปี 2 (1-0-1)
4 : 61161793 : นายวชิระ เพ็ชรแก้ว ชั้นปี 5 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 12 ม.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 21 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
  03 พุธ09:00-11:50Shop IEIEL1079710W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: นายเกตุชนา บุญฤทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชา
สำรองให้:1 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (106-96-10)
2 : 62360973 : นายคณิศร พึ่งจาบ ชั้นปี 4 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 12 ม.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 21 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด