301448Design and Analysis of Experiments
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-14:50EN 507ENC672938W     
  พุธ15:00-16:50EN 507ENL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
สำรองให้:1 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 4 (66-28-38)
2 : 60360074 : นางสาวกมลวรรณ จิระโต ชั้นปี 5 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 13 ส.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด