303251Electrical Instruments and Measurements
เครื่องวัดและหลักการวัดปริมาณทางไฟฟ้า
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 303211 หรือ
261102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-11:50EN 314ENC1151114W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล
สำรองให้:1 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (100-97-3)
2 : 62360768 : นางสาวกิตติมา ระดมทอง ชั้นปี 3 (1-1-0)
3 : 62362700 : นายธนบดี ชัยกิจไทย ชั้นปี 3 (1-1-0)
4 : 62363448 : นายนัทธพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ชั้นปี 3 (1-1-0)
5 : 62362144 : นางสาวณัฐธิดา บุญแตง ชั้นปี 3 (1-1-0)
6 : 62360522 : นายก้องนภัส บุญคง ชั้นปี 3 (1-1-0)
7 : 62361697 : นายชาญวิทย์ กิจสุวรรณ ชั้นปี 3 (1-1-0)
8 : 62366203 : นายศิวกร ใจดี ชั้นปี 3 (1-1-0)
9 : 62366791 : นายสุธาสิน กองศรี ชั้นปี 3 (1-1-0)
10 : 62367453 : นายอารยชน คำสังวาลย์ ชั้นปี 3 (1-1-0)
11 : 61361292 : นางสาวณัฐฐินันท์ วงศ์หล้า ชั้นปี 4 (1-1-0)
12 : 61362558 : นางสาวปนัสดา ลำพา ชั้นปี 4 (1-0-1)
13 : 62523903 : นายศุภวิชญ์ รอดทรัพย์ ชั้นปี 3 (1-1-0)
14 : 62366883 : นายสุรพิชญ์ เผ่าหอม ชั้นปี 3 (1-1-0)
15 : 60360647 : นายจารุวิทย์ นามล้ำ ชั้นปี 5 (1-1-0)
16 : 61360356 : นางสาวการันตี เหลืองศักดิ์ศรี ชั้นปี 4 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด