301447Maintenance Engineering
วิศวกรรมการซ่อมบำรุง
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-11:50EN 516ENC97961W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ
สำรองให้:1 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 3 (97-96-1)
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 314.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด