301331Industrial Work Study
การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 311101 หรือ
301100
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:50EN 212ENC1041022W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา สิมารักษ์
สำรองให้:1 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 3
2 : 61363029 : นางสาวพิมพ์นารา สุทธิวงษ์รัชต์ ชั้นปี 5
3 : 61361865 : นายธนภัทร กองสังข์ ชั้นปี 5
4 : 61363791 : นางสาววิมลณัฐ ไข่พรมราช ชั้นปี 5
5 : 61363210 : นายภานุศักดิ์ แก้วเวียงชัย ชั้นปี 5
6 : 61364484 : นายสิรวิชญ์ จันทะภา ชั้นปี 5
7 : 60360425 : นายกิตติพล แก้วกำเนิด ชั้นปี 6
8 : 60363716 : นายภูธเนศ อนุพรม ชั้นปี 6
97-96-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
  02 พฤหัสบดี09:00-11:50EN 309ENC42384W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา สิมารักษ์
สำรองให้:1 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 3
2 : 61363791 : นางสาววิมลณัฐ ไข่พรมราช ชั้นปี 5
3 : 60363273 : นางสาวพัชรมัย โต๊ะเหลือ ชั้นปี 6
4 : 60362115 : นายธัญพิสิษฐ์ นพกาศ ชั้นปี 6
5 : 59365513 : นายศิวพักตร์ เอมอยู่ ชั้นปี 7
6 : 60362573 : นายบัณฑิต บุญประสพ ชั้นปี 6
37-34-3
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด