206398Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:50HU 4309HU 4C31283W     
  พุธ10:00-11:50HU 4309HU 4L      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
สำรองให้:1 : 11317060056:ภาษาจีน ชั้นปี 3
2 : 58244161 : นางสาวศิรภัสสร วิชิตนาค ชั้นปี 5
3 : 58245748 : นางสาวบุญฑริกา เกตุนวม ชั้นปี 5
29-26-3
1-1-0
1-1-0

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด