001201Thai Language Skills
ทักษะภาษาไทย
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  www.google.com
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  05 จันทร์08:00-09:50ปราบไตรจักร 52ปราบไตรจักรC1201128W     
  พุธ10:00-11:50ปราบไตรจักร 52ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
นางสาวจันทรามาศ ชาญวิกรัย

สำรองให้:1 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (200-37-163)
2 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (37-15-22)
3 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (46-10-36)
4 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (45-10-35)
5 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (286-40-246)
สอบกลางภาค: 2 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2208.
2 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2209.
สอบปลายภาค: 6 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2208.

6 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2209.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด