208541Local Dialects and Literature
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:50HUSO 6202-1HUSO 6C330W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
ดร.สุวรรณี ทองรอด
สำรองให้:1 : 12302102061:ภาษาไทย - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 1 (3-3-0)
สอบปลายภาค: 3 เม.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร HUSO 6 ห้อง HUSO 6101.
ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์09:00-12:00HUSO 1201HUSO 1C624W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
ดร.สุวรรณี ทองรอด
สำรองให้:1 : 12502102061:ภาษาไทย - (แผน ก แบบ ก 2) - (เรียนเสาร์-อาทิตย์ 3 ภาคเรียน) ชั้นปี 1 (6-2-4)
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HUSO 1 ห้อง HUSO 1201.
ปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์09:00-12:00HUSO 1201HUSO 1C110W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
ดร.สุวรรณี ทองรอด
สำรองให้:1 : 12602103061:ภาษาไทย - (แผน ข) ชั้นปี 1 (1-1-0)
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร HUSO 1 ห้อง HUSO 1201.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด