304344Principle of Hydrology
หลักอุทกวิทยา
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://civil.eng.nu.ac.th/
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-11:50EN 309ENC12011010W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 (80-60-20)
2 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 3 (35-34-1)
3 : 59366626 : นายศรณ์ไกรวิชญ์ สิงห์ทอง ชั้นปี 5 (1-1-0)
4 : 59365773 : นายสิรภัทร กิติธะนะ ชั้นปี 6 (1-1-0)
5 : 11307010055:วิศวกรรมโยธา ปี 3 ขึ้นไป (10-5-5)
6 : 11307080055:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 3 ขึ้นไป (10-1-9)
7 : 60360111 : นางสาวกรกด คำสุวรรณ ชั้นปี 5 (1-1-0)
8 : 60363327 : นางสาวพิชยา วงศ์ยา ชั้นปี 5 (1-1-0)
9 : 60364393 : นางสาววิภาภรณ์ จันทร์แสน ชั้นปี 5 (1-1-0)
10 : 60365413 : นางสาวสุรางคนางค์ สายใจ ชั้นปี 5 (1-1-0)
11 : 59362888 : นางสาวบุญฑริกา อภิรติกร ชั้นปี 5 (1-1-0)
12 : 59363595 : นางสาวพลอยพิชชา ปัญจมาพิรมย์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
13 : 59365957 : นางสาวสุธีธิดา สวัสดิ์ไทย ชั้นปี 6 (1-1-0)
14 : 59366497 : นายอรรถชัย ถิ่นอ่ำ ชั้นปี 5 (1-1-0)
15 : 59361669 : นายณัฐศรุต โลกคำลือ ชั้นปี 3 (1-0-1)
สอบกลางภาค: 14 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร EN ห้อง EN 314.
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 314.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด