304582Seminar 2
สัมมนา 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:50CE 314CEL541W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.กรกฎ นุสิทธิ์
ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ
รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
สำรองให้:1 : 12302332060:วิศวกรรมโยธา - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 2 (5-4-1)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด