001254The King''s Philosophy for Living
ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aH4vtM9cqGLxDmVD58aEt8frpm2M_rrjyK5aDjEozr0Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1bae831-7189-4ce1-ab36-fa37c121bc12&tenantId=bf1eb3f8-19d2-409d-b0c5-4e80c943fd52
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-11:50ปราบไตรจักร 52ปราบไตรจักรC37027991W     
  พฤหัสบดี08:00-09:50ปราบไตรจักร 52ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.วิชาญ อมรากุล
รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
ผศ.ดร.สิริรัตน์(CLOSE) แสนยงค์
ผศ.ดร.โอรส รักชาติ
ผศ.ดร.ภัทรภร ทัศพงษ์
ผศ.ดร.มหัทธนี ภิญโญ
นายวิสาข์(CLOSE) เจ่าสกุล
ดร.ยอดธง เม่นสิน
ดร.พงษ์พิทักษ์ สุคำ
สำรองให้:1 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1 (360-0-360)
2 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1 (100-0-100)
3 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1 (50-0-50)
4 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 (40-0-40)
5 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1 (40-0-40)
6 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1 (40-0-40)
7 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (70-57-13)
8 : 11312010064:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-0-120)
9 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-62-58)
10 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-95-25)
11 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1 (40-0-40)
12 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (80-0-80)
13 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
14 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (30-0-30)
16 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (40-0-40)
17 : 11314040064:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-0-60)
18 : 11314010064:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
19 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (60-0-60)
20 : 11314030064:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (60-0-60)
21 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
22 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (200-0-200)
23 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-0-40)
24 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (40-0-40)
25 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (40-0-40)
26 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (240-0-240)
27 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1 (80-0-80)
28 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-0-100)
29 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-0-100)
30 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1 (80-0-80)
31 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (80-0-80)
32 : 11318040064:บัญชี ชั้นปี 1 (100-0-100)
33 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (200-0-200)
34 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
35 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (40-0-40)
36 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (25-0-25)
37 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (45-0-45)
38 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (50-0-50)
39 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (160-0-160)
40 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (80-0-80)
41 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 2 (104-4-100)
42 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2 (39-0-39)
43 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 2 (42-0-42)
44 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (60-0-60)
45 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 2 (68-0-68)
46 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (92-5-87)
47 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 2 (120-3-117)
48 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (166-0-166)
49 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (25-0-25)
50 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 2 (35-0-35)
51 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 2 (128-7-121)
52 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 2 (81-0-81)
53 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 2 (24-0-24)
54 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (121-1-120)
55 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (128-0-128)
56 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (110-0-110)
58 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (107-0-107)
59 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (91-0-91)
60 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (69-8-61)
61 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 (98-0-98)
62 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2 (49-0-49)
63 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2 (71-0-71)
64 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2 (57-0-57)
65 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2 (49-0-49)
66 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2 (71-0-71)
67 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2 (57-0-57)
68 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2 (49-0-49)
69 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2 (101-4-97)
70 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2 (81-4-77)
71 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2 (100-0-100)
72 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2 (38-0-38)
73 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 (107-2-105)
74 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2 (46-0-46)
75 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 2 (3-0-3)
76 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2 (30-0-30)
77 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2 (20-0-20)
78 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (76-3-73)
79 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (64-2-62)
80 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (26-0-26)
81 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 3 (26-0-26)
82 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (31-5-26)
83 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (66-7-59)
84 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (65-0-65)
85 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (73-0-73)
86 : 11310070064:การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ ชั้นปี 1 (50-0-50)
87 : 11306150064:วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์) ชั้นปี 1 (40-0-40)
88 : 11314040064:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-0-60)
91 : 11303121064:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1 (80-9-71)
92 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 (100-0-100)
93 : 11308070063:กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)-(4 ปี) ชั้นปี 2 (60-0-60)
94 : 63263624 : นางสาวพีรดา ผิวเหลือง ชั้นปี 2 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2564 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด