304212Structural Analysis I
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 304211
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ13:00-15:50EN 212ENC34331W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 (22-22-0)
2 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ปี 2 ขึ้นไป (10-9-1)
3 : 11307010055:วิศวกรรมโยธา ปี 4 ขึ้นไป (10-2-8)
4 : 61362206 : นางสาวนภสร สุขเจริญ ชั้นปี 4 (1-0-1)
สอบกลางภาค: 13 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร EN ห้อง EN 210.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด