304419Building Design
การออกแบบอาคาร
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 304385 หรือ
304315
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:50CE 513CEC26242W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50CE 513CEL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
อาจารย์ภาคภูมิ วานิชกมลนันธ์
สำรองให้:1 : 11307010055:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 4 (25-23-2)
2 : 58360533 : นายธีรภัทร์ ด้วงทรง ชั้นปี 5 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 16 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 309.
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร EN ห้อง EN 309.
หมายเหตุ: วิชาเลือก

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด