304315Reinforced Concrete Design
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 304212 หรือ
304212
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:50CE 521CEC362313W     
  พฤหัสบดี13:00-15:50EN 307ENL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
สำรองให้:1 : 57360121 : นายญาณกร ทองเกิด ชั้นปี 6 (1-1-0)
2 : 57360633 : นายวศิน สมานกสิกรรม ชั้นปี 6 (1-1-0)
3 : 57360664 : นายวีรพนธ์ แดงชาติ ชั้นปี 7 (1-1-0)
4 : 57360855 : นายเสฎฐวุฒิ แยงลีลา ชั้นปี 6 (1-1-0)
5 : 58360052 : นายกฤษณะ ประสาท ชั้นปี 4 (1-0-1)
6 : 58360267 : นายฐิติกร ตั้งจิต ชั้นปี 6 (1-0-1)
7 : 58360380 : นางสาวดวงฤทัย จันทร์สิงห์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
8 : 58360397 : นายตรีพจน์ บรรเทา ชั้นปี 7 (1-0-1)
9 : 58360465 : นายธเนศพล เครือซ้า ชั้นปี 6 (1-1-0)
10 : 58360564 : นางสาวนัฐมล พลจังหรีด ชั้นปี 5 (1-1-0)
11 : 58360663 : นายพงศ์ศิริ กลิ่นแย้ม ชั้นปี 5 (1-1-0)
12 : 58360700 : นางสาวพิมพ์กานต์ อินสุธา ชั้นปี 5 (1-1-0)
13 : 58360731 : นายภาณุวิชญ์ สมตน ชั้นปี 5 (1-1-0)
14 : 58360939 : นายสุรศักดิ์ บดีรัฐ ชั้นปี 5 (1-1-0)
15 : 59366800 : นางสาวไอลดา ปานเกิดผล ชั้นปี 7 (1-1-0)
16 : 59361966 : นายธนกร นิลพร ชั้นปี 5 (1-0-1)
17 : 59361706 : นางสาวดารารัตน์ จันทร์สุข ชั้นปี 4 (1-1-0)
18 : 59365551 : นางสาวศุภรณัฐ ไกรกิจราษฎร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
19 : 59364790 : นางสาววรรณภา โจระสา ชั้นปี 5 (1-1-0)
20 : 59364417 : นายรณฤทธิ์ เต็มตาวงษ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
21 : 59366473 : นางสาวอรนุช แสนประสิทธิ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
22 : 59360327 : นางสาวกัลยาณี แสนประสิทธิ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
23 : 59360952 : นางสาวชนิสรา คงทับ ชั้นปี 4 (1-1-0)
24 : 59362901 : นางสาวบุษรินทร์ แก้วศิริพงษ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
25 : 59365933 : นายสุธินันท์ พลายงาม ชั้นปี 4 (1-0-1)
26 : 59366138 : นายสุวิชากร อนุมาตย์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
27 : 59362185 : นางสาวธนารีย์ อินทร์ลือ ชั้นปี 4 (1-0-1)
28 : 59364653 : นายวณัตินันท์ เสือจุ้ย ชั้นปี 5 (1-0-1)
29 : 59366831 : นายเอกวิน ขำรอด ชั้นปี 4 (1-0-1)
30 : 59364950 : นางสาววริศรา แก้วเนย ชั้นปี 4 (1-0-1)
31 : 59362789 : นายนิวัฒ จ่ามอญ ชั้นปี 7 (1-0-1)
32 : 59360976 : นายชยานันท์ วงศ์ดาว ชั้นปี 4 (1-1-0)
33 : 59361287 : นางสาวฑิญาพร จันทะบาล ชั้นปี 4 (1-0-1)
34 : 59361942 : นายเทพฤทธิ์ เพ็ชรดวงดี ชั้นปี 4 (1-0-1)
35 : 59364516 : นายรัฐนันท์ โนราช ชั้นปี 4 (1-1-0)
36 : 59364424 : นายรพีพงษ์ เทวาพิทักษ์พร ชั้นปี 5 (1-0-1)
สอบกลางภาค: 16 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร EN ห้อง EN 311.
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 305.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด