304504Finite Element Method 1
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:50OnlineNUC440W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ
ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
สำรองให้:2 : 12302332060:วิศวกรรมโยธา - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 2 (1-1-0)
3 : 12302332060:วิศวกรรมโยธา - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 3 (2-2-0)
4 : 12302332060:วิศวกรรมโยธา - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 1 (1-0-1)
หมายเหตุ: โครงสร้าง

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด