305171Computer Programming
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พฤหัสบดี13:00-15:50EN 609ENC746212W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
Mr.Yoseung Kim
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 (50-41-9)
2 : 61364378 : นายสันติภาพ ปิ่นเกษ ชั้นปี 4 (1-1-0)
3 : 58363015 : นายกิติศักดิ์ มารอด ชั้นปี 7 (1-1-0)
4 : 59362734 : นายนิธิ รัตนศิริแสงโชติ ชั้นปี 4 (1-1-0)
5 : 59362086 : นายธนัชกุล กาญจนา ชั้นปี 4 (1-1-0)
6 : 59363779 : นายพิพัฒน์พงษ์ อินตา ชั้นปี 4 (1-1-0)
7 : 59361379 : นายณัฐกมล บทกลอน ชั้นปี 4 (1-1-0)
8 : 59364189 : นายภีมพล ตั้งไพศาลกิจ ชั้นปี 4 (1-1-0)
9 : 59363816 : นายพิรวิชญ์ เกิดเหมาะ ชั้นปี 4 (1-1-0)
10 : 59363854 : นายพีรพงษ์ พรมชุม ชั้นปี 4 (1-1-0)
11 : 59364127 : นายภานุกร กองนึก ชั้นปี 4 (1-1-0)
12 : 59360570 : นายคณิศร ทองดีบุตร ชั้นปี 4 (1-1-0)
13 : 59364073 : นายภาณุเดช หาญคำ ชั้นปี 4 (1-1-0)
14 : 59360877 : นายฉัตรมงคล จันทร์คำจร ชั้นปี 4 (1-1-0)
15 : 59365223 : นายวีรเดช แก้วนุช ชั้นปี 6 (1-1-0)
16 : 58365200 : นายภาณุศิริ อุดมรัตนศิริชัย ชั้นปี 5 (1-1-0)
17 : 58365118 : นายธีระพงษ์ คงหวัง ชั้นปี 5 (1-1-0)
18 : 58365231 : นายเวชพิสิฐ สิทธิวงศ์ ชั้นปี 7 (1-1-0)
19 : 58365491 : นายธงชัย ลีออง ชั้นปี 6 (1-1-0)
20 : 58366535 : นายธนบูรณ์ บุญพันธ์ ชั้นปี 5 (1-0-1)
21 : 61360325 : นางสาวกาญจณา อยู่สุข ชั้นปี 4 (1-1-0)
22 : 59362673 : นายนัฐครินทร์ สายคเชนทร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
23 : 59362673 : นายนัฐครินทร์ สายคเชนทร์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
24 : 59362734 : นายนิธิ รัตนศิริแสงโชติ ชั้นปี 4 (1-0-1)
25 : 59362086 : นายธนัชกุล กาญจนา ชั้นปี 4 (1-0-1)
26 : 62360218 : นายจิรทีปต์ รวมประเสริฐ ชั้นปี 3 (1-0-1)
27 : 62360256 : นายนิธิวัชร์ นาคดี ชั้นปี 3 (1-0-1)
28 : 59363700 : นายพิจักษณ์ ลิ้มพงษ์มิตร์ ชั้นปี 6 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 16 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร EN ห้อง EN 505.
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร EN ห้อง EN 207.
  04 ศุกร์09:00-11:50EN 616ENC633429W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
Mr.Yoseung Kim
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 (50-22-28)
2 : 59362307 : นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนตานา ชั้นปี 4 (1-1-0)
3 : 59365230 : นายวีรพงษ์ คงจันทร์ ชั้นปี 5 (1-0-1)
4 : 59360334 : นางสาวกาญจนา คงสมจิตต์ ชั้นปี 6 (1-1-0)
5 : 59362550 : นายนพกร แซ่ภู ชั้นปี 4 (1-1-0)
6 : 58364999 : นายชิษณุพงศ์ อินสอน ชั้นปี 5 (1-1-0)
7 : 58365101 : นายธีรวุฒิ ทองเที่ยง ชั้นปี 5 (1-1-0)
8 : 61161793 : นายวชิระ เพ็ชรแก้ว ชั้นปี 4 (1-0-1)
9 : 61363739 : นายวิชชากร ศรีบุรินทร์ ชั้นปี 2 (1-1-0)
10 : 61360806 : นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูจีน ชั้นปี 4 (1-1-0)
11 : 59362222 : นายธรรมธร ยุระศรี ชั้นปี 4 (1-1-0)
12 : 59366060 : นายสุรชัช สุภาจีน ชั้นปี 6 (1-1-0)
13 : 59363342 : นายปิยวัฒน์ ผดุงแสง ชั้นปี 6 (1-1-0)
14 : 60363549 : นายภควัต วิรัตน์เกษม ชั้นปี 5 (1-1-0)
15 : 58366535 : นายธนบูรณ์ บุญพันธ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
16 : 58365491 : นายธงชัย ลีออง ชั้นปี 6 (1-0-1)
สอบกลางภาค: 16 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร EN ห้อง EN 507.
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร EN ห้อง EN 207.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด