300301Technopreneur
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-11:50ปราบไตรจักร 63ปราบไตรจักรC2872834W     
  เสาร์10:00-11:50EN 617ENL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
ผศ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร
ผศ.ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล
ดร.ศลิษา วีรพันธุ์
ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์
ดร.ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์
นายวิสาข์(CLOSE) เจ่าสกุล
นายภัคพงศ์ หอมเนียม
นายอำพล เตโชวาณิชย์
นายรัฐภูมิ วรานุสาสน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ
ผศ.ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์
ผศ.ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี
ดร.อุดมลักษณ์ ศรีชัวชม
ดร.พิมสหรา ยาคล้าย
ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 (70-66-4)
2 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 3 (35-34-1)
3 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3 (74-74-0)
4 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3 (57-57-0)
5 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 3 (45-45-0)
6 : 60360692 : นายจิรัฐิติกร เหมาะทอง ชั้นปี 4 (1-1-0)
7 : 62360041 : นายธนากร บัณฑุรัตน์ ชั้นปี 3 (1-1-0)
8 : 60360357 : นายกัลยกร นาแหลม ชั้นปี 5 (1-1-0)
9 : 60361347 : นายณัฐนนท์ คำจันดา ชั้นปี 5 (1-1-0)
10 : 60361729 : นายทิพาพร ทองโพธิ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
11 : 61364989 : นางสาวอรปรียา เพชรประดิษฐ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
12 : 60365291 : นายสุบรรณ คำโสภา ชั้นปี 5 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด