303212Electrical Circuit Analysis II
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 303211
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร16:00-18:50EN 212ENC89836W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
สำรองให้:1 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (85-79-6)
2 : 61312508 : นายนันทิพัฒน์ จันพฤกษ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
3 : 61313796 : นายพุธพงษ์ สิงหเดช ชั้นปี 4 (1-1-0)
4 : 61360042 : นายกนกพล สิงห์สวัสดิ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
5 : 61365238 : นายยศกร หงษ์มณี ชั้นปี 4 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 12 ม.ค. 2564 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 19 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร CE ห้อง โถง CE.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด