001276Energy and Technology Around Us
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://classroom.google.com/c/MzYxNTk5MzE2NDcx?cjc=xad7aag
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC3903873W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ผศ.ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิมา เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร
นายณัฐพงษ์ ไผทฉันท์

สำรองให้:1 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 1 (0-0-0)
2 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1 (7-7-0)
3 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
4 : 11306090059:สถิติ ชั้นปี 1 (0-0-0)
5 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 (1-1-0)
6 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1 (0-0-0)
7 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 1 (0-0-0)
8 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1 (2-2-0)
9 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1 (9-9-0)
10 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1 (12-11-1)
11 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (0-0-0)
12 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1 (0-0-0)
13 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
14 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1 (0-0-0)
15 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
16 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
17 : 11309050055:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (0-0-0)
18 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1 (0-0-0)
19 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (6-6-0)
20 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (1-0-1)
21 : 11311060057:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ควบ วท.ม. (ชีวเคมี) - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 1 (0-0-0)
22 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (3-3-0)
23 : 11311040057:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (0-0-0)
24 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (0-0-0)
25 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (2-2-0)
26 : 11314050055:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (0-0-0)
27 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (11-11-0)
28 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
29 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (1-1-0)
30 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (3-3-0)
31 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (23-23-0)
32 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (1-1-0)
33 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1 (4-4-0)
34 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1 (3-2-1)
35 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 (16-16-0)
36 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1 (15-15-0)
37 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 1 (0-0-0)
38 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (5-5-0)
39 : 11308300057:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (5 ปี) ชั้นปี 1 (0-0-0)
40 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (0-0-0)
41 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (0-0-0)
42 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
43 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (0-0-0)
44 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
45 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (0-0-0)
46 : 11307050055:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3 (0-0-0)
47 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 2 (0-0-0)
48 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2 (12-12-0)
49 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 2 (8-7-1)
50 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (0-0-0)
51 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (0-0-0)
52 : 11306020060:เคมี -ทางวิชาการ ชั้นปี 2 (12-9-3)
53 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (11-11-0)
54 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (0-0-0)
55 : 11306130060:ฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปี 2 (0-0-0)
56 : 11306080060:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (22-22-0)
57 : 11306110060:เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2 (27-26-1)
58 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (6-6-0)
59 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (4-2-2)
60 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (3-3-0)
61 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (6-6-0)
62 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 (1-0-1)
63 : 11315010055:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 2 (0-0-0)
64 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 2 (10-10-0)
65 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 2 (0-0-0)
66 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 2 (8-7-1)
67 : 11311060057:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ควบ วท.ม. (ชีวเคมี) - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 2 (0-0-0)
68 : 11311040057:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 2 (0-0-0)
69 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 2 (9-9-0)
70 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2 (1-1-0)
72 : 11310030056:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2 (0-0-0)
73 : 11318080056:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 2 (0-0-0)
74 : 11308220060:คอมพิวเตอร์ - (5 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
75 : 11308250060:ฟิสิกส์ - (5 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
76 : 11308180060:คณิตศาสตร์ - (5 ปี) ชั้นปี 2 (1-1-0)
77 : 11308260060:เคมี - (5 ปี) ชั้นปี 2 (1-1-0)
78 : 11308270060:ชีววิทยา - (5 ปี) ชั้นปี 2 (20-20-0)
79 : 11308290060:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (5 ปี) ชั้นปี 2 (20-20-0)
80 : 11308280060:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (5 ปี) ชั้นปี 2 (23-23-0)
81 : 11308070056:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปี 2 (0-0-0)
82 : 11308300057:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (5 ปี) ชั้นปี 2 (5-5-0)
85 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2 (20-20-0)
86 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 2 (2-1-1)
87 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 2 (3-2-1)
88 : 11314050055:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
89 : 60522304 : นางสาวณัฐวดี วงษ์จีน ชั้นปี 4 (1-1-0)
90 : 60210607 : นางสาวปณัศรินทร์ พรรณเพียร ชั้นปี 5 (1-1-0)
91 : 60660624 : นางสาวณัฐกมล ช้างคำ ชั้นปี 4 (1-1-0)
92 : 60315791 : นายอรรคณัฐ บุญเรือง ชั้นปี 4 (1-1-0)
93 : 60365352 : นางสาวสุภาภรณ์ ตาจันทร์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
94 : 60365826 : นางสาวอัญชีรา บุญแหยม ชั้นปี 5 (1-1-0)
95 : 60365192 : นายสุทธิพร โกนันทะ ชั้นปี 5 (1-1-0)
96 : 60365833 : นางสาวอาทิตยา พาอ้อ ชั้นปี 5 (1-1-0)
97 : 60365505 : นางสาวโสรยา กมลรัตน์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
98 : 60315678 : นายอธิวัฒน์ ศรีวัง ชั้นปี 4 (1-1-0)
99 : 60314800 : นายศิรชัช จุติคีรีสวรรค์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
100 : 60162784 : นางสาวศิวพร กองจันทร์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
101 : 60162814 : นางสาวศุภรัตน์ นวลเกตุ ชั้นปี 4 (1-0-1)
102 : 60163125 : นางสาวเสาวลักษณ์ เทียนส้ม ชั้นปี 5 (1-0-1)
103 : 60162890 : นายสาธิต จันทร์เอี่ยม ชั้นปี 5 (1-0-1)
104 : 60163231 : นางสาวอริสรา บุญคง ชั้นปี 4 (1-1-0)
105 : 60162937 : นางสาวสิทธินี มุ่นพุก ชั้นปี 2 (1-0-1)
106 : 60162685 : นางสาวแววลิน สายวงศ์คำ ชั้นปี 5 (1-0-1)
107 : 60160599 : นางสาวชนากานต์ เสริมสุข ชั้นปี 5 (1-0-1)
108 : 60161961 : นางสาวพรมพร สุดแสง ชั้นปี 4 (1-0-1)
109 : 60161503 : นายนวพล ลินต๋า ชั้นปี 4 (1-0-1)
110 : 60162197 : นางสาวภัทรชมนันต์ ฉิมแว่น ชั้นปี 4 (1-1-0)
111 : 60161817 : นายพีรพัฒน์ ใจแก้วมา ชั้นปี 4 (1-1-0)
112 : 60161565 : นางสาวนันทิยา สวัสดิวิชัยโสภิต ชั้นปี 5 (1-0-1)
113 : 60161206 : นายเตชสิทธิ์ คงดี ชั้นปี 4 (1-1-0)
114 : 60161442 : นางสาวนภัสวรรณ ทับกฤษ ชั้นปี 5 (1-1-0)
115 : 60313230 : นายพงศ์พิสุทธิ์ พรมมี ชั้นปี 4 (1-1-0)
116 : 60312554 : นายนฤดล อ้นอุระ ชั้นปี 4 (1-1-0)
117 : 60313483 : นายพิพัฒน์ จริยะยรรยง ชั้นปี 4 (1-1-0)
118 : 60313476 : นายพิทักษ์ กันยาประสิทธิ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
119 : 60313605 : นายเพชรพันธ์พงษ์ พลประเสริฐ ชั้นปี 2 (1-1-0)
120 : 60310796 : นางสาวจริยาพร สุขสำราญ ชั้นปี 5 (1-1-0)
121 : 60315555 : นายสุรเดช เนตรมีขำ ชั้นปี 5 (1-1-0)
122 : 60310796 : นางสาวจริยาพร สุขสำราญ ชั้นปี 5 (1-0-1)
123 : 60313308 : นางสาวพรรณิตา อินมูล ชั้นปี 4 (1-1-0)
124 : 60312561 : นายนฤภร แก้วโก ชั้นปี 4 (1-1-0)
125 : 60315555 : นายสุรเดช เนตรมีขำ ชั้นปี 5 (1-0-1)
126 : 60210737 : นางสาวพิมพ์ชนก แก้วพูน ชั้นปี 5 (1-1-0)
127 : 60412278 : นายสุทธิศักดิ์ สะทองเทียน ชั้นปี 5 (1-1-0)
128 : 61211573 : นายกฤษณะ สายนำพามีลาภ ชั้นปี 4 (1-1-0)
129 : 61521825 : นางสาวสุกัญญา นุ่มทรัพย์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
130 : 61521191 : นางสาวพรลภัส แก้วบังเกิด ชั้นปี 4 (1-1-0)
131 : 60210560 : นางสาวนัสดารินทร์ เรืองดำรงวงษ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
132 : 60210560 : นางสาวนัสดารินทร์ เรืองดำรงวงษ์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
133 : 60520379 : นางสาวซัลบียา ภักดี ชั้นปี 4 (1-1-0)
134 : 58365019 : นางสาวณริศรา ระมั่งทอง ชั้นปี 4 (1-1-0)
135 : 58361486 : นายปริญญา เอมมะ ชั้นปี 5 (1-1-0)
136 : 58361738 : นางสาวศิริกาญจน์ สังขะโห ชั้นปี 4 (1-1-0)
137 : 58361271 : นายทีปกร อ่อนนา ชั้นปี 4 (1-1-0)
138 : 58360540 : นายธีระศักดิ์ แก้วเทวี ชั้นปี 4 (1-1-0)
139 : 58364265 : นายธนพล วงษโสภา ชั้นปี 6 (1-1-0)
140 : 58364135 : นายชนิสร วุฒิเนตรเนติรักษ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
141 : 58363992 : นายกฤษฎา บุญชื่น ชั้นปี 6 (1-1-0)
142 : ชั้นปี 1 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2212.
3 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2211.
3 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2210.
3 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2209.
3 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2102.
3 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3201.
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2212.

7 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2211.

7 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2210.

7 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2209.

7 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2102.

7 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3201.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด