001276Energy and Technology Around Us
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://classroom.google.com/c/NDI5OTUzNTAwMDcw?cjc=w3duqxx
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC3903873W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ผศ.ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์
รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร
นายณัฐพงษ์ ไผทฉันท์

สำรองให้: (-1--1-0)
สอบกลางภาค: 3 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2212.
3 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2211.
3 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2210.
3 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2209.
3 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2102.
3 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3201.
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2212.

7 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2211.

7 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2210.

7 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2209.

7 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2102.

7 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3201.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด