001225Life Privacy
ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรC2802800W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
ผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส
ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
ผศ.ดร.วุฒิชัย จริยา
นางสาวนภาพร พิทักษ์โสภณ
ผศ.ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ์
สำรองให้:1 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1 (80-0-80)
2 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1 (70-0-70)
3 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (60-0-60)
13 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-0-120)
14 : 11309050055:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-0-120)
15 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1 (100-0-100)
16 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1 (40-0-40)
17 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (80-0-80)
18 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (30-0-30)
19 : 11311060057:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ควบ วท.ม. (ชีวเคมี) - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 1 (30-0-30)
20 : 11311040057:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (30-0-30)
21 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-0-60)
22 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (60-0-60)
23 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
24 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (60-0-60)
26 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (160-0-160)
27 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (30-0-30)
28 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (40-0-40)
29 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-0-40)
30 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (240-0-240)
31 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (240-0-240)
32 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1 (90-0-90)
34 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 (120-0-120)
35 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1 (100-86-14)
36 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 1 (120-113-7)
37 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (100-0-100)
38 : 11308220060:คอมพิวเตอร์ - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
39 : 11308180060:คณิตศาสตร์ - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
40 : 11308250060:ฟิสิกส์ - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
41 : 11308270060:ชีววิทยา - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
42 : 11308290060:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
43 : 11308280060:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
44 : 11308070063:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปี 1 (40-0-40)
45 : 11308300057:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
46 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (165-0-165)
47 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (55-0-55)
48 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (40-0-40)
49 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (70-0-70)
50 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (160-0-160)
51 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (100-0-100)
52 : 11317100061:พม่าศึกษา ชั้นปี 1 (60-0-60)
53 : 11317060061:ภาษาจีน ชั้นปี 1 (80-0-80)
54 : 11317070061:ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1 (80-0-80)
55 : 11317080061:ภาษาไทย ชั้นปี 1 (60-0-60)
56 : 11317090061:ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปี 1 (60-0-60)
57 : 11317120061:ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 (80-0-80)
58 : 11317130061:ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1 (60-0-60)
59 : 11317040061:นาฏศิลป์ไทย ชั้นปี 1 (50-0-50)
60 : 11317020061:ดุริยางคศาสตร์ไทย ชั้นปี 1 (30-0-30)
61 : 11317030261:ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก ชั้นปี 1 (45-0-45)
62 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 2 (80-0-80)
63 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 2 (60-4-56)
64 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 2 (30-0-30)
65 : 11311040057:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 2 (30-0-30)
66 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 2 (60-0-60)
67 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 2 (60-8-52)
69 : 11308260060:เคมี - (5 ปี) ชั้นปี 2 (30-0-30)
70 : 11308300057:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (5 ปี) ชั้นปี 2 (30-21-9)
71 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2 (40-5-35)
72 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2 (40-0-40)
73 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2 (40-0-40)
74 : 11311060057:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ควบ วท.ม. (ชีวเคมี) - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 2 (33-0-33)
75 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 2 (106-2-104)
76 : 11317030161:ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์ ชั้นปี 1 (45-0-45)
77 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 2 (80-3-77)
78 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 2 (80-3-77)
79 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 2 (40-0-40)
80 : 11306020060:เคมี -ทางวิชาการ ชั้นปี 2 (100-5-95)
81 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (80-0-80)
82 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (80-1-79)
83 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 (80-0-80)
84 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (80-5-75)
85 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (40-0-40)
86 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (40-0-40)
87 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 (40-2-38)
88 : 11313010161:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) - 6 ปี ชั้นปี 1 (60-0-60)
89 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (40-0-40)
90 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 2 (101-2-99)
91 : 11314050055:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2 (40-8-32)
92 : 11303160055:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 4 (13-0-13)
93 : 60412438 : นางสาวอรยา ศรีวิโรจน์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
94 : 60521703 : นางสาวเวธกา เนียมใบ ชั้นปี 4 (1-1-0)
95 : 60365901 : นางสาวอุไรรัตน์ แดงมา ชั้นปี 5 (1-1-0)
96 : 60363372 : นางสาวพิมพกาณต์ เเสนมั่ง ชั้นปี 5 (1-1-0)
97 : 60362344 : นางสาวนภัสวรรณ การดื่ม ชั้นปี 5 (1-1-0)
98 : 60311830 : นางสาวณิฌากรณ์ ปิ่นเขียน ชั้นปี 5 (1-1-0)
99 : 60311106 : นางสาวจุธามาส เพ็งแจ่ม ชั้นปี 4 (1-1-0)
100 : 60310208 : นางสาวกรรณิการ์ รอดกสิกรรม ชั้นปี 4 (1-1-0)
101 : 60314237 : นางสาวลลิตา คงกระพันธ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
102 : 60310086 : นางสาวกนกวรรณ ชัยคำภา ชั้นปี 5 (1-1-0)
103 : 60660310 : นายเขตแดน นูนคาน ชั้นปี 5 (1-0-1)
104 : 60662260 : นางสาวโศภิษฐา สันแดง ชั้นปี 5 (1-1-0)
105 : 60312660 : นางสาวน้ำทิพย์ พานสอน ชั้นปี 4 (1-1-0)
106 : 11308300057:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (5 ปี) ชั้นปี 2 (19-0-19)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด