001212English Critical Reading for Effective Communication
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  06 จันทร์08:00-09:50QS 2206QSC60600W     
  ศุกร์17:00-18:50ติดต่อผู้สอนNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 1 (80-2-78)
2 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 1 (60-1-59)
3 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 (40-6-34)
4 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1 (40-9-31)
5 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1 (40-4-36)
6 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (240-37-203)
7 : 62191362 : นายปริญญ์ หาญยากรณ์ ชั้นปี 3 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2205.
  25 จันทร์10:00-11:50QS 2203QSC48480W     
  ศุกร์17:00-18:50ติดต่อผู้สอนNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:2 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-13-107)
5 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-11-49)
6 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (60-2-58)
7 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (60-14-46)
8 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (60-7-53)
9 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (60-1-59)
สอบกลางภาค: 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 3203.

15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 3204.
  85 จันทร์13:00-14:50QS 2208QSC62602W     
  ศุกร์17:00-18:50ติดต่อผู้สอนNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1 (40-10-30)
2 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (80-2-78)
3 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (80-19-61)
5 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 1 (40-0-40)
6 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (40-2-38)
7 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-2-38)
8 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (40-11-29)
9 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (40-0-40)
10 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1 (100-14-86)
11 : 62211268 : นางสาวรุจิราภา ปันแดง ชั้นปี 3 (1-0-1)
12 : 63348208 : นางสาวสิริกานต์ พรหมน้อย ชั้นปี 2 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2106.

15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2107.
  93 พุธ13:00-14:50QS 2205QSC70691W     
  ศุกร์17:00-18:50ติดต่อผู้สอนNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 (80-10-70)
2 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1 (80-18-62)
3 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 1 (80-9-71)
4 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1 (80-9-71)
5 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1 (80-0-80)
6 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1 (50-8-42)
7 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-7-33)
8 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1 (50-6-44)
สอบกลางภาค: 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 3107.

15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 3106.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด