305453Artificial Intelligence
ปัญญาประดิษฐ์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 305214
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี15:00-16:50EN 510ENC1055550W     
  ศุกร์09:00-11:50EE 113EEL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: นายรัฐภูมิ วรานุสาสน์
สำรองให้:1 : 11307060055:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
2 : 11307060055:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 5 ขึ้นไป
3 : 59360679 : นางสาวจารุวรรณ จันทร ชั้นปี 5
4 : 59364219 : นายภูมินทร์ จันทร์ธิมา ชั้นปี 5
5 : 59360747 : นายจิรศักดิ์ ด้วงคำจันทร์ ชั้นปี 5
6 : 59364509 : นายรัชนาท ขุนทิพย์สมบัติ ชั้นปี 5
7 : 59364028 : นายภัทรากร สุภา ชั้นปี 5
8 : 59365063 : นายวัชรินทร์ ปัญญาวงค์ ชั้นปี 5
9 : 59361676 : นางสาวณัฐสกุล โสภา ชั้นปี 5
10 : 59366084 : นายสุรโชค แก้วจันทร์ ชั้นปี 5
11 : 58364715 : นางสาวสวามินี บำรุง ชั้นปี 6
12 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
13 : 60362498 : นายนันทวัฒน์ แสนบุญเรือง ชั้นปี 4
14 : 60360197 : นายกฤติน เพิ่มพูล ชั้นปี 4
15 : 60361637 : นายทวีสิน ยาสกุล ชั้นปี 4
16 : 60362207 : นายธีรเดช มังวอ ชั้นปี 4
17 : 60360210 : นายกฤษณพงษ์ ปันติ ชั้นปี 4
18 : 60363693 : นายภานุวิชญ์ มากมี ชั้นปี 4
19 : 60361811 : นายธนพงษ์ แจ้งสว่าง ชั้นปี 4
20 : 60361606 : นายไตรภพ ต่อชีพ ชั้นปี 4
21 : 60362597 : นายบุรัสกร หอมหวาน ชั้นปี 4
22 : 60362481 : นายนันทวัฒน์ ขันเชียง ชั้นปี 4
23 : 60362757 : นางสาวประภัสสร โกติแพง ชั้นปี 4
24 : 60365130 : นายสุชาติ ไกรสกุล ชั้นปี 4
25 : 60362849 : นางสาวปวริศร สินเปียง ชั้นปี 4
26 : 60361842 : นายธนพัฒน์ สุขเกษม ชั้นปี 4
27 : 60364447 : นายวิศรุต อังเพชร ชั้นปี 4
28 : 60365208 : นายสุทธิภัทธ์ จันทร์ครุธ ชั้นปี 4
29 : 60361187 : นายณัฏฐสิทธิ์ สีหยวก ชั้นปี 4
30 : 60360876 : นางสาวชนากานต์ ธรรมวงค์ ชั้นปี 4
31 : 60365314 : นายสุภชัย บุญเกิด ชั้นปี 4
32 : 60363624 : นายภัทรศัย สิงสาด ชั้นปี 4
33 : 60363730 : นายภูริณัฐ รัตนจินดา ชั้นปี 4
34 : 60364997 : นายสหรัฐ เพ็ญวิจิตร ชั้นปี 4
35 : 60364942 : นายสรวิชญ์ อยู่บุญ ชั้นปี 4
36 : 60362795 : นายปริญญา เข็มทอง ชั้นปี 4
37 : 60361538 : นางสาวดาวเรือง ทนงค์ ชั้นปี 4
38 : 60363921 : นางสาวรสสุคนธ์ สิงห์ธนะ ชั้นปี 4
39 : 60360128 : นางสาวกรกนก ศิริรัตน์ ชั้นปี 4
40 : 60363617 : นางสาวภัทรภรณ์ ยิ่งยืน ชั้นปี 4
41 : 60364478 : นายวีรวิทย์ เหลืองสุวรรณ ชั้นปี 4
42 : 60360029 : นางสาวกชวรรณ กองทอง ชั้นปี 4
43 : 60363198 : นางสาวพรรัตน์ แก้วบริบัตร ชั้นปี 4
44 : 60360753 : นางสาวจุฑามาศ จันทร์มณี ชั้นปี 4
45 : 60363594 : นายภัทรพงศ์ คำมี ชั้นปี 4
46 : 60365260 : นายสุนทร ป้องแสนสี ชั้นปี 4
47 : 60365697 : นายอภิรุจ สุกใส ชั้นปี 4
48 : 60361323 : นางสาวณัฐธยา นุชลา ชั้นปี 4
49 : 60364492 : นายวีระวัฒน์ มั่นพุ่ม ชั้นปี 4
50 : 60362788 : นายปริญญา มาชาวป่า ชั้นปี 4
51 : 60364249 : นายวสิษฐ์พล อู่นาท ชั้นปี 4
60-0-60
20-2-18
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
7-7-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด